اعضای شورا


اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور

اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان :


دکتر نورمحمد یعقوبی -

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره داخلی : 6245

شماره مستقیم : 31136245 54 98+

فکس : 33431067 54 98+

پست الکترونیک : yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir

دکتر حامد قوهانی عرب -

مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره داخلی : 6241

شماره مستقیم : 31136241 54 98+

فکس : 33431067 54 98+

پست الکترونیک : ghohani@eng.usb.ac.ir

دکتر میرمحمد خلیلی پور لنگرودی

رئیس مجتمع فناوری و نوآوری

شماره داخلی : 6494

شماره مستقیم : 31136494 54 98+

فکس : 33445707 54 98+

پست الکترونیک : a.khalilipour@eng.usb.ac.ir

فرید شاهمرادی

مدیر مرکز رشد

شماره تماس داخلی: 6445

شماره مستقیم : 05431136445

پست الکترونیکی:

دکتر ابوالقاسم نعمت شهربابکی

دانشکده : هنر و معماری

گروه : فرش

شماره تماس : 31132409 - 054

پست الکترونیکی : shahrbabki@arts.usb.ac.ir

دکتر مرتضی مسرور علی نودهی

مدیر مرکز نوآوری اجتماعی

شماره تماس : 31136445 - 054

پست الکترونیکی : m.masroor@lihu.usb.ac.ir

دکتر مهدی رضایی

دانشکده : مهندسی برق و كامپیوتر

گروه : مهندسی برق -مخابرات

شماره تماس : 31136553 - 0541

پست الکترونیکی : mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir

دکتر مهری مهرجو

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره داخلی : 6548

شماره مستقیم : 31136548 54 98+

فکس : 33447908 54 98+

پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org

دکتر مهیم تاش

دانشکده مدیریت و اقتصاد

شماره داخلی : 6840

شماره مستقیم : 31136840 54 98+

فکس : 31136840 54 98+

پست الکترونیک : mohimtash@entp.usb.ac.ir