اعضای شورا


اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور

اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان :


دکتر درمحمد کردی تمندانی - معاون پژوهش و فناوري

شماره داخلی : 6332

شماره مستقیم : 31136332 54 98+

فکس : 33446565 54 98+

پست الکترونیک : dor_kordi@yahoo.com

دکتر سید مسعود برکاتی

شماره داخلی : 6548

شماره مستقیم : 31136548 54 98+

فکس : 33445707 54 98+

پست الکترونیک : smbaraka@ece.usb.ac.ir , smbaraka@gmail.com

دکتر مهری مهرجو - رئيس مرکز رشد

شماره داخلی : 6548

شماره مستقیم : 31136548 54 98+

فکس : 33447908 54 98+

پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org

دکتر مهیم شهیکی تاش

شماره داخلی : 6840

شماره مستقیم : 31136840 54 98+

فکس : 31136840 54 98+

پست الکترونیک : mohimtash@entp.usb.ac.ir

دکتر محرم ولیزاده

شماره داخلی : 6872

شماره مستقیم : 31136872 54 98+

فکس : 31136872 54 98+

پست الکترونیک : m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir

دکتر فرهاد شهرکی

شماره داخلی : 6476

شماره مستقیم : 31136476 - 054

فکس : 33447092 - 054

پست الکترونیک : fshahraki@eng.usb.ac.ir