اعضای شورا


اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور

اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان :


دکتر غلامرضارضایی - ریاست دانشگاه

شماره داخلی : 6231

شماره مستقیم : 05431136231

فکس :

پست الکترونیک : grezaei@math.usb.ac.ir

دکتر درمحمد کردی تمندانی - معاون پژوهش و فناوري

شماره داخلی : 6332

شماره مستقیم : 31136332 54 98+

فکس : 33446565 54 98+

پست الکترونیک : dor_kordi@yahoo.com

دکتر مهری مهرجو - رئيس مرکز رشد

شماره داخلی : 6548

شماره مستقیم : 31136548 54 98+

فکس : 33447908 54 98+

پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

شماره داخلی : 6873

شماره مستقیم : 31136873 54 98+

فکس : 31136873 54 98+

پست الکترونیک : mohammad_tash@eco.usb.ac.ir

دکتر باقر کرد

شماره داخلی : 6776

شماره مستقیم : 31136776 54 98+

فکس : 33443385 54 98+

پست الکترونیک : baqer kord@yahoo.co.uk

دکتر سید مسعود برکاتی

شماره داخلی : 6548

شماره مستقیم : 31136548 54 98+

فکس : 33445707 54 98+

پست الکترونیک : smbaraka@ece.usb.ac.ir , smbaraka@gmail.com

دکتر سعید فراهت

شماره داخلی : 6456, 6459

شماره مستقیم : 31136456 54 98+ ,31136459 54 98+

فکس : 33447092 54 98+

پست الکترونیک : farahat@hamoon.usb.ac.ir

دکتر نور محمد یعقوبی

شماره داخلی : 6785

شماره مستقیم : 31136773 54 98+

فکس : 33443385 54 98+

پست الکترونیک : yaghoobi@hamoon.usb.ac.ir

دکتر جعفر ولیزاده

شماره داخلی : 6367

شماره مستقیم : 31136367 54 98+

فکس : 33446565 54 98+

پست الکترونیک : walisade@hamoon.usb.ac.ir

دکتر فرهاد شهرکی

شماره داخلی : 6476

شماره مستقیم : 31136476 - 054

فکس : 33447092 - 054

پست الکترونیک : fshahraki@eng.usb.ac.ir

دکتر علیرضا شهرکی

شماره داخلی : 6285

شماره مستقیم : 31136285 54 98+

فکس : 33447092 54 98+

پست الکترونیک : shahrakiar@hamoon.usb.ac.ir