اعضای شورا


اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور

اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان :


دکتر درمحمد کردی تمندانی -

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره داخلی : 6332

شماره مستقیم : 31136332 54 98+

فکس : 33446565 54 98+

پست الکترونیک : dor_kordi@yahoo.com

دکتر سید مسعود برکاتی

رئیس مجتمع فناوری و نوآوری

شماره داخلی : 6494

شماره مستقیم : 31136494 54 98+

فکس : 33445707 54 98+

پست الکترونیک : smbaraka@ece.usb.ac.ir , smbaraka@gmail.com

فرید شاهمرادی

مدیر مرکز رشد

شماره تماس داخلی: 6445

شماره مستقیم : 05431136445

پست الکترونیکی:

دکتر ابوالقاسم نعمت شهربابکی

دانشکده : هنر و معماری

گروه : فرش

شماره تماس : 31132409 - 054

پست الکترونیکی : shahrbabki@arts.usb.ac.ir

دکتر خدیجه اسدی سروستانی

مدیر مرکز نوآوری اجتماعی

دانشکده : ادبیات و علوم انسانی

گروه : علوم اجتماعی

شماره تماس : 31136757 - 054

پست الکترونیکی : asadi.kh@lihu.usb.ac.ir

دکتر نیک محمد بلوچزهی

دانشکده : مهندسی برق و كامپیوتر

گروه : مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس : 31136566 - 054

پست الکترونیکی : balouchzahi@ece.usb.ac.ir

دکتر مهدی رضایی

دانشکده : مهندسی برق و كامپیوتر

گروه : مهندسی برق -مخابرات

شماره تماس : 31136553 - 0541

پست الکترونیکی : mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir

دکتر حامد فرزانه

دانشکده : مهندسی شهید نیكبخت

گروه : مهندسی مكانیك

شماره تماس : 31136420 - 054

پست الکترونیکی : hamed.farzaneh@yahoo.com

دکتر مهری مهرجو

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره داخلی : 6548

شماره مستقیم : 31136548 54 98+

فکس : 33447908 54 98+

پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org

دکتر مهیم شهیکی تاش

دانشکده مدیریت و اقتصاد

شماره داخلی : 6840

شماره مستقیم : 31136840 54 98+

فکس : 31136840 54 98+

پست الکترونیک : mohimtash@entp.usb.ac.ir

دکتر محرم ولیزاده

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

شماره داخلی : 6872

شماره مستقیم : 31136872 54 98+

فکس : 31136872 54 98+

پست الکترونیک : m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir