موقعیت محلی


موقعیت محلی

ساختماني در سه طبقه به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع براي مرکز رشد واحد هاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان از طرف رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان تامين و راه اندازي شده است. اين ساختمان که موسوم به ساختمان امتحانات دانشگاه مي باشد، روبه روي مرکز کامپيوتر شماره (۱) واقع در سه نبش بوده و نزديک به درب خروجي موسوم به درب سازمان مرکزي دانشگاه، واقع شده است و هم اکنون طبقه دوم اين ساختمان به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع براي استقرار تعداد ۳۰ واحد فناور تجهيز گرديده و مجهز به اينترنت، تجهيزات سرمايش- گرمايش، سرويسهاي بهداشتي ، ميز و صندلي چرخان براي هر واحد بصورت جداگانه مي باشد.