برنامه زمانبندی جلسات


برنامه زمانبندی جلسات

 

 

جلسات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه در سال تحصیلی 1401-1402 بر طبق زمان بندی زیر انجام خواهد شد

 

دانلود فایل زمان بندی جلسات