هسته های پژوهشی


هسته های پژوهشی

ردیف

عنوان

دانشکده

1

هسته پژوهشی ساختارهای جبری توپولوژیک و برنامه­ ریزی آماری

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2

هسته پژوهشی نظریه عملگر و کاربردهای آن

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3

هسته پژوهشی توپولوژی و دینامیک

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

4

آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات نرم

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

5

هسته پژوهشی تغییرات محیطی و اقلیمی مناطق خشک

دانشکده جغرافیا و برنامه ­ریزی محیطی

6

هسته پژوهشی ژئومورفولوژی بیابان لوت

دانشکده جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی

7

هسته پژوهشی مدیریت جغرافیایی مخاطرات محیطی

دانشکده جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی

8

هسته پژوهشی رباتیک و سیستم ­های هوشمند

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

9

هسته پژوهشی مکانیک ضربه و کامپوزیت

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

10

هسته پژوهشی مواد کامپوزیتی الیافی و نانو کامپوزیت ­ها

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

11

هسته پژوهشی فرآوری مواد معدنی و محیط زیست

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

12

هسته پژوهشی مبدل­ های انرژی­ های تجدیدپذیر

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

13

هسته پژوهش اکتشاف مواد معدنی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

14

هسته پژوهشی استخراج معدن و مکانیک سنگ

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

15

هسته پژوهشی مدیریت سیستم­ های حرارتی (طراحی، بهینه ­سازی، تحلیل ایمنی و ریسک)

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

16

هسته پژوهشی انرژی ژئوترمال و هیدروترمال

دانشکده صنعت و معدن خاش

17

هسته پژوهشی سلامت جسمانی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

18

هسته پژوهشی سلامت خانواده

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

19

هسته پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

20

هسته پژوهشی زمین شناسی منابع و مخاطرات طبیعی

دانشکده علوم پایه

21

هسته پژوهشی ابررساناهای هولوگرافیکی

دانشکده علوم پایه

22

دستگاه های اپتوالکترونیک و پیل­ های سوختی

دانشکده علوم پایه

23

آزمایشگاه تحقیقاتی روش ­های تحلیلی اندازه­ گیری هسته ­ای

دانشکده علوم پایه