هسته های پژوهشی


هسته های پژوهشی

ردیف

عنوان

دانشکده

آخرین وضعیت

1

هسته پژوهشی ساختارهای جبری توپولوژیک و برنامه­ ریزی آماری

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مصوب شورای دانشگاه

2

هسته پژوهشی نظریه عملگر و کاربردهای آن

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مصوب شورای دانشگاه

3

هسته پژوهشی توپولوژی و دینامیک

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مصوب شورای دانشگاه

4

آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات نرم

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مصوب شورای دانشگاه

5

هسته پژوهشی تغییرات محیطی و اقلیمی مناطق خشک

دانشکده جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی

مصوب شورای دانشگاه

6

هسته پژوهشی ژئومورفولوژی بیابان لوت

دانشکده جغرافیا و برنامه ­ریزی محیطی

مصوب شورای دانشگاه

7

هسته پژوهشی مدیریت جغرافیایی مخاطرات محیطی

دانشکده جغرافیا و برنامه ­ریزی محیطی

مصوب شورای دانشگاه

8

هسته پژوهشی رباتیک و سیستم ­های هوشمند

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

9

هسته پژوهشی مکانیک ضربه و کامپوزیت

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

10

هسته پژوهشی مواد کامپوزیتی الیافی و نانو کامپوزیت ­ها

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

11

هسته پژوهشی فرآوری مواد معدنی و محیط زیست

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

12

هسته پژوهشی مبدل­ های انرژی ­های تجدیدپذیر

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

13

هسته پژوهش اکتشاف مواد معدنی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

14

هسته پژوهشی استخراج معدن و مکانیک سنگ

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

مصوب شورای دانشگاه

15

هسته پژوهشی مدیریت سیستم­­های حرارتی (طراحی، بهینه ­­سازی، تحلیل­ ایمنی و ریسک)

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

در حال ارزیابی

16

کاتالیست های صنعتی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

در حال ارزیابی

17

تجزیه و تحلیل داده های آماری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

در حال ارزیابی

18

هسته پژوهشی انرژی ژئوترمال و هیدروترمال

دانشکده صنعت و معدن خاش

در حال ارزیابی

19

هسته پژوهشی سلامت جسمانی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مصوب شورای دانشگاه

20

هسته پژوهشی سلامت خانواده

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

در حال ارزیابی

21

هسته پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در حال ارزیابی

22

هسته پژوهشی زمین شناسی منابع و مخاطرات طبیعی

دانشکده علوم پایه

در حال ارزیابی

23

هسته پژوهشی ابررساناهای هولوگرافیکی

دانشکده علوم پایه

در حال ارزیابی

24

دستگاه های اپتوالکترونیک و پیل­های سوختی

دانشکده علوم پایه

در حال ارزیابی

25

آزمایشگاه تحقیقاتی روش ­های تحلیلی اندازه­ گیری هسته ­ای

دانشکده علوم پایه

در حال ارزیابی