پرسنل


پرسنل

ـ مدیر عامل : دکتر سعید فراهت

ـ دکتر سید مسعود برکاتی عضو هياًت مدیره 

_ دکتر مرتضی مسرور علی نودهی : مدیر مرکز نوآوری اجتماعی دانشگاه 

 ـ سمیرا سراوانی :کارشناس مرکز نوآوری اجتماعی 

 ـ نمایندگان بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)

ـ مهندس راشکی

ـ مهندس فرنگ

ـ مهندس میری 

ـ مهندس گمشادزهی