اعضای کمیته تخلفات


اعضای کمیته تخلفات

دکتر غلامرضا رضایی
رئیس دانشگاه و رئیس کمیته تخلفات پژوهشی
شماره داخلی: 6231
شماره تماس: 31136231
دکتر محمدعلی محمودی
مشاور رئیس دانشگاه
شماره داخلی: 6231
شماره تماس: 31136231
دکتر درمحمد کردی تمندانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دبیر کمیته تخلفات پژوهشی
شماره داخلی: 6246
شماره تماس: 31136246
دکتر فرهاد شهرکی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شماره داخلی: 6228
شماره تماس: 31136228
دکتر محمود خسروی
رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات ممیزه دانشگاه
شماره داخلی: 6208
شماره تماس: 31136208
دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره داخلی: 6231
شماره تماس: 31136231
دکتر مصطفی سلیمی فر
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره داخلی: 6231
شماره تماس: 31136231