ریاست

رئیس مجتمع فناوری و نو آوری

سیدمسعود بركاتی

دکتر سیدمسعود برکاتی

 

تلفن: ۳۱۱۳۶۴94 -۰۵۴
فکس:31136548 -۰۵۴

پست الکترونیکی : smbaraka@ece.usb.ac.ir