تاریخچه ی مرکز رشد


تاریخچه ی مرکز رشد

در راستاي برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلان دولت براي توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش هاي دولتي و خصوصي از طريق ايجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوري، دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ نسبت به درخواست مجوز براي تأسيس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در اين قالب نسبت به تأمين ساختمان و فضاي فيزيکي مناسب براي راه اندازي مرکز رشد واحد هاي فناور در دانشگاه اقدام و با آماده سازي و تجهيز و تأمين خدمات فني و تخصصي و استقرار ستاد مديريتي، هم اکنون تمام بسترسازي لازم را جهت استقرار واحدهاي فناوري براي ۳۰ واحد آماده سازي نموده است.