لیست قیمت ها


لیست قیمت ها

1- پرداخت حضوری  از طریق پایانه پرداخت الکترونیکی مستقر در آزمایشگاه مرکزی انجام می گردد.

2- پرداخت غیر حضوری از طریق ساتنا به شماره شبا 440100004001073603018951  IR و حتما با قید شناسه واریز  361073663119000071500000000096 امکان پذیر است.

  امکانپذیر است https://itc.usb.ac.ir/buy3- پرداخت غیر حضوری از طریق سایت دانشگاه به آدرس 

ردیف دستگاه لیست تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان (تومان) سال 1403

1

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی  FESEM

پوشش طلا:  130،000

ساعتی:  700،000

آنالیز عنصری نقطه ای :  120،000                             

آنالیز عنصری Area :  150،000                             

آنالیز عنصری line :  130،000

آنالیز عنصری  map150،000

2

SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی 

پوشش طلا 130،000

ساعتی 600،000

3

 پراش سنج پرتو ایکس

XRD

بدون تفسیر   200،000

با تفسیر   250،000

4

طیف سنج مادون قرمز FTIR

طیف خام :  120،000

با جستجوی کتابخانه ای :  150،000

5

UV-Vis

   نمونه ای  80،000       

ساعتی  500،000 

6

فلورسانس

ساعتی  160،000

7

AFM میکروسکوپ نیروی اتمی 

 325،000

آماده سازی   100،000

650،000   MFM     مد

8

کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی GC/MS

با توجه به مشاوره فنی

650،000-350،000

9

کروماتوگراف گازی GC

160،000

10

دستگاه طیف سنج جذب اتمی AAS

شعله ای هر عنصر 35،000

کوره هر عنصر 400،000

روش بخار سرد و هیدرید هر عنصر

 400،000 -  300،000 

11

ICP 

بسته به تعداد عنصر

  340،000 - 200،000

آماده سازی   300،000 - 90،000

12

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC

با توجه به مشاوره فنی و سیستم حلالی

650،000 - 400،000

13

پتانسیو استات الکتروشیمیایی

با توجه به مشاوره فنی

  400،000 - 200،000

14

PCR Work Station

80000

15

دیلاتومتری

250،000

16

آنالیز حرارتی همزمان STA

350،000

17

گرماسنج روبشی تفاضلی DSC

350،000

18

دستگاه تعیین اندازه ذرات

DLS

در مقیاس نانو 250،000

19

لایه نشانی به روش اسپاترینگ

130000

20

 تولید نیتروژن مایع

برای دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان لیتری 20،000 

برای مشتریان بیرون از دانشگاه لیتری  70،000

21

کوره

100،000

22

 

آون

50،000

23

آون خلا

130،000

24

فریزر -80 درجه

روزانه 2300

25

فریزدرایر

200،000

26

اتوکلاو

50،000

27

میکروسختی

هر نقطه 6،500

28

میکروسکوپ فلورسنس

ساعتی   400،000