لیست قیمت ها


لیست قیمت ها

1- پرداخت حضوری  از طریق پایانه پرداخت الکترونیکی مستقر در آزمایشگاه مرکزی انجام می گردد.

2- پرداخت غیر حضوری از طریق ساتنا به شماره شبا 440100004001073603018951  IR و حتما با قید شناسه واریز  361073663119000071500000000096 امکان پذیر است.

  امکانپذیر است https://itc.usb.ac.ir/buy3- پرداخت غیر حضوری از طریق سایت دانشگاه به آدرس 

 

ردیف

                نام دستگاه

لیست تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان (تومان) سال 1402

1

FESEM میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی

پوشش طلا: 500،000100،000                                              ساعتی: 

 آنالیز عنصری نقطه ای: 80،000                             آنالیز عنصری 90،000line scan

 آنالیز عنصری 100،000map

2

 SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی  ساعتی: 300،000   پوشش طلا: 100،000  

 پراش سنج پرتوایکس      XRD   

 با تفسیر: 180،000

بدون تفسیر: 150،000

 
4  طیف سنج مادون قرمز FTIR

 طیف خام: 80،000

با جستجوی کتابخانه ای: 100،000

5  UV-Vis 60،000  
6  میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

250،000

آماده سازی 60،000

مد 500،000MFM

 7  کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی GC/MS  با توجه به مشاوره فنی  500،000-350،000
 8  کروماتوگراف گازی GC  120،000
 9  دستگاه طیف سنج جذب اتمی AAS  شعله ای هر عنصر 25،000 ، کوره هر عنصر 300،000 ، روش بخار سرد و هیدرید هر عنصر 250،000-300،000
 10  ICP       بسته به تعداد عنصر  240،000-150،000
 11  کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC  با توجه به مشاوره فنی و سیستم حلالی 480،000-360،000
 12  پتانسیو استات الکتروشیمیایی  با توجه به مشاوره فنی 300،000-150،000
 13  PCR Work Station  60،000
 14  دیلاتومتری  180،000
 15  آنالیز حرارتی همزمان STA  240،000
 16  گرماسنج روبشی تفاضلی DSC  240،000
 17  دستگاه تعیین اندازه ذرات DLS  در مقیاس نانو 180،000
 18  لایه نشانی به روش اسپاترینگ  100،000
 19  تولید نیتروژن مایع

 برای دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان لیتری 15،000

برای مشتریان بیرون از دانشگاه لیتری 50،000

 20  کوره  72،000
 21  آون  36،000
22  آون خلا 100،000
 23  فریزر -80 درجه  1،800
 24  فریزدرایر  160،000
25  اتوکلاو  36،000
 26  میکروسختی  هر نقطه 4،800
27  فلورسنس  ساعتی 120،000