کارآموزی


کارآموزی

یکی از مهم ترین مشکلاتی که بسیاری  از دانش آموختگان مقطع کارشناسی با آن مواجه خواهند شد؛ کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهد داشت. دوره کارآموزی فرصتی طلایی را برای حضور در محیط های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی به دست می دهد که دانشجو می تواند از این طریق و بدون دغدغه مسولیت ها و تبعات شغلی، به کسب تجاربی ارزشمند بپردازد.

از جمله مهمترین مزایای دوره کارآموزی می توان به آشنا شدن با محیط های کاری، امکان تبادل تجربیات با سایر دانشجویان، محک زدن علایق کاری خود، ایجاد فرصت برای ادامه همکاری با شرکت/ سازمان مربوطه اشاره کرد. محقق شدن اهداف دوره کارآموزی مشروط به انتخاب مناسب محل گذراندن دوره و استفاده مناسب از فرصت این دوره است.

با توجه به مزایای گذراندن دوره کارآموزی به دانشجویان توصیه می شود در حین ثبت نام و دریافت معرفی نامه، با دقت بیشتری محل مورد نظرشان برای گذراندن دوره کاراموزی را انتخاب نمایند. در حال حاضر انتخاب محل کارآموزی و دریافت معرفی نامه از طریق سامانه کارآموزی دانشگاه سیستان و بلوچستان و سامانه ملی کارآموزی اقدام نمایند.

 

کارآموزی تابستان 1399

 

با توجه به عدم امکان حضور دانشجویان برای دریافت معرفی نامه، دانشجویان می توانند طی مراحل زیر، جهت دریافت معرفی نامه کاراموزی اقدام نمایند.

1. ورود دانشجویان به سامانه کارآموزی دانشگاه و ثبت محل مورد درخواست دوره کارآموزی

2. تکمیل فرم کارآموزی تابستان 99 توسط دانشجو و ارسال آن از طریق پست الکترونیکی به مدیران گروه.

دریافت فرم. فرم در بخش فرم ها نیز بارگذاری شده است.

3. مدیران گروه در صورت تایید فارغ التحصیلی دانشجو و تایید محل کارآموزی فرم تکمیل شده دانشجو را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال خواهند کرد.

دفتر ارتباط با صنعت به ایمیل های ارسالی مستقیم دانشجویان ترتیب اثر نخواهد داد.

4. ارسال معرفی نامه نهایی دانشجو به صنعت به ایمیل دانشجو توسط کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت و ارسال رونوشت به مدیران گروه

5. دانشجو تصویر تاییده محل کارآموزی برای گذراندن دوره را به ایمیل دفتر ارتباط با صنعت ارسال خواهد کرد و کارشناس دفتر در سامانه کارآموزی محل تایید شده را ثبت خواهد کرد.