ثبت نام کارآموزی


ثبت نام کارآموزی

ثبت نام کارآموزی

 

دانشجویانی که در سیستم آموزشی گلستان درس کارآموزی را اخذ نموده باشند، می توانند جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی از سامانه کارآموزی دانشگاه سیستان و بلوچستان استفاده نمایند. راهنمای استفاده از این سامانه قابل دریافت از سایت می باشد.

علاوه بر ثبت نام در سامانه دانشگاه، دانشجویان در صورت تمایل می توانند همزمان در سامانه ملی کارآموزی نیز ثبت نام نمایند.

 

راهنمای ثبت نام در سامانه کارآموزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی