دفتر ارتباط با صنعت


دفتر ارتباط با صنعت

 

همکاری میان دانشگاه و صنعت یکی از اجزای حیاتی نظام نوآوری در سطح ملی است. جامعه ایران به عنوان جامعه­ ای در حال توسعه نیازمند رشد و توسعه ای متوازن و هماهنگ است. ارتباط بین دانشگاه و صنعت و جهت­ دهی فعالیت­ های پژوهشی دانشگاهی به سمت پژوهش های کاربردی که مشکلات جامعه را برطرف نماید، کلید اصلی رشد و پیشرفت متوازن جامعه خواهد بود.

با این هدف دفتر ارتباط با صنعت به عنوان زیرمجموعه معاونت پژوهشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 1363 ایجاد شده است تا ضمن تسهیل فرآیند برقراری ارتباط با بخش های مختلف جامعه، امور مربوط به تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه از طریق این دفتر پیگیری شود.

عمده فعالیت­ هایی که توسط کارشناسان این دفتر پیگیری و انجام می شوند، انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمان­های مختلف، پیگیری امور مربوط به پروژه‌هاي تحقيقاتي، صدور معرفی نامه همکاری پژوهشی و امور مربوط به کارآموزی است. سایر وظایف دفتر در صفحه اهداف و برنامه ها به تفصیل بیان شده است.