معرفی

shahreki

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

دکتر سید امیر اسعد فاطمی

دکترای مکانیک سنگ

شماره تلفن: 31136238-054

پست الکترونیکی: afatemi@eng.usb.ac.ir

صفحه شخصی : https://www.usb.ac.ir/astaff/saafatemi

 

 

                                         

شرح وظايف:

 


 

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

فاطمه فطرتي

كارشناس مديريت دولتي

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تلفن: 31136225-054

پست الکترونیکی: diyananik@yahoo.com

 

شرح وظايف:

 

پیگیری امور مربوط به خاتمه طرح های پژوهشی (مفاصا حساب، مالیات، ... )

پیگیری امور مالی و حسابداری طرح های پژوهشی

صدور معرفی نامه های همکاری پژوهشی برای دانشجویان 

امور مربوط به کارآموزی

پیگیری امور مربوط به پژوهشکده ها

آماده سازی ویژه نامه و گاهنامه های چاپ شده دفتر ارتباط با صنعت

کارشناس مسئول سامانه گلستان (بخش کارآموزی) 

کارشناس مسئول سامانه ملی کارآموزی


 

   

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

پریسا سارانی نخعی

كارشناس ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پست الکترونیکی: pari.nakhaeii@gmail.com

                                      

شرح وظايف:

 

دريافت اولويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به واحدهاي مربوطه

ارسال پیشنهادات طرح های پژوهشی و پیگیری وضعیت طرح ها

 امور مربوط به قراردادهای طرح های پژوهشی

انجام امور محول و پيگيري مكاتبات جهت برگزاري جلسات با مديران و كارشناسان بخش های مختلف خارج از دانشگاه

کارشناس مسئول سیستم گلستان (پارسا های تقاضا محور و طرح های پژوهشی)

امور مربوط به حمایت از  پايان نامه/ رساله دانشجويان تحصیلات تکمیلی

مديريت صفحه اینترنتی دفتر ارتباط با صنعت در سايت دانشگاه و پست الکترونیکی دفتر

کارشناس سامانه جامع ارتباط با صنعت (ساجد)

کارشناس مسئول سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش و فناوری وزارت عتف (مپفا)

کارشناس مسئول سامانه ساتع

ارشناس مسئول سامانه امریه پژوهشی

کارشناس مسئول سامانه نخبگان

کارشناس مسئول سامانه دوره های مهارت آموزی (کارشناس مسئول حوزه معاونت پژوهشی)

 

 

   

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

آرزو رنجبر حیدری

كارشناس 

شماره تلفن: 31136225-054

پست الکترونیکی:  

                                      

شرح وظايف:

 

پيگيري اجراي تفاهم نامه های پژوهشی 

کارشناس مسئول فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

صدور گواهی اختتام طرح های پژوهشی

اختتام پارساهای تقاضا محور

صدور گواهی اختتام دوره های فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

جمع آوری آمار پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری