مدیریت


مدیر اداره نشریات

سید حسین زهدی
مدیریت
سید حسین زهدی
zohdi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1394 1402