فرم ها# فایل تعداد دانلود
1 قرارداد پارسای تقاضا محور 31
2 فرمت قرار داد عارضه یابی - 1400 با شرکت شهرک های صنعتی استان س و ب 16
3 فرم درخواست عضو هیأت علمی متقاضی گذراندن فرصت مطالعاتی داخل کشور در صنعت و جامعه 72
4 برنامه تحقيق فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت 59
5 فرم کاربرگ تایید وضعیت استخدامی جهت تقاضای فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت 29
6 فرم بررسی موارد جایگزین با فرصت مطالعاتی داخل کشور در صنعت و جامعه 18
7 فرم ارائه‌ی گزارش های دوره ای (یا نهایی) فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت 50
8 فرم تایید اختتام دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور در جامعه و صنعت 23
9 فرم پیشنهاد اولیه پژوهش کاربردی جهت طرح در نشست های تخصصی مشترک با سازمان های خارج از دانشگاه 32
10 قرارداد اصلی طرح پژوهشی برون دانشگاهی بین کارفرما و نماینده دانشگاه 4
11 قرارداد داخلی طرح پژوهشی برون سازمانی بین مجری و معاونت پژوهشی 4
12 قرارداد مجری طرح پژوهشی برون سازمانی با همکاران طرح 99
13 اطلاعات حقوقی دانشگاه مورد نیاز جهت عقد قرارداد پژوهشی برون سازمان 2
14 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی مساله محور 52
15 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی برون دانشگاهی 87
16 فرم درخواست عضويت در کمیته ملي استاندارد های ایزو 12
17 معرفی دانشجو برای صدور معرفی نامه همکاری 589
18 فرم درخواست ثبت نام اضطراری دانشجو در سامانه کارآموزی 175
19 فرم ارزیابی کارآموزی دانشجو توسط صنعت 536
20 فرم پیشنهاد طرح به سازمان برق منطقه ای استان 12
21 فرم پیشنهاد طرح اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 13
22 فرم کوتاه پيشنهادنامه طرح هاي پژوهشي بهزیستی 11
23 فرم ثبت نام انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 41
24 فرم ثبت نام اعضاء افتخاری انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 22