فرم ها# فایل تعداد دانلود
1 فرم پیشنهاد اولیه پژوهش کاربردی جهت طرح در نشست های تخصصی مشترک با سازمان های خارج از دانشگاه 13
2 قرارداد اصلی طرح پژوهشی برون دانشگاهی بین کارفرما و نماینده دانشگاه 14
3 قرارداد داخلی طرح پژوهشی برون سازمانی بین مجری و معاونت پژوهشی 25
4 قرارداد مجری طرح پژوهشی برون سازمانی با همکاران طرح 46
5 اطلاعات حقوقی دانشگاه مورد نیاز جهت عقد قرارداد پژوهشی برون سازمان 19
6 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی مساله محور 21
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی برون دانشگاهی 35
8 فرم درخواست عضويت در کمیته ملي استاندارد های ایزو 4
9 معرفی دانشجو برای صدور معرفی نامه همکاری 406
10 فرم درخواست ثبت نام اضطراری دانشجو در سامانه کارآموزی 113
11 فرم ارزیابی کارآموزی دانشجو توسط صنعت 160
12 فرم پیشنهاد طرح به سازمان برق منطقه ای استان 3
13 فرم پیشنهاد طرح اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 4
14 فرم کوتاه پيشنهادنامه طرح هاي پژوهشي بهزیستی 1
15 فرم ثبت نام انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 11
16 فرم ثبت نام اعضاء افتخاری انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 12