استراتژی گزینش واحدهای فناور


استراتژی گزینش واحدهای فناور

ازريابي و گزينش متقاضيان ورود به مرکز رشد واحدهاي فناور ترجيحا در زمينه کشاورزي و زيست فناوري، توليد فرآورده هاي شيمي وپليمري و کاتاليستها، و انرژي هاي تجديد پذير، در دو مرحله رشد مقدماتي و رشد صورت مي گيرد و شرايط پذيرش و گزينش براي تمام متقاضيان بررسي مي گردد.

مهم ترين اولويت هاي پذيرش مؤسسات عبارتند از:

  • مؤسسات داراي تيم کاري متشکل از فارغ التحصيلان دانشگاهي و نوآوران طرح فناورانه مبتني بر فناوري ترجيحا در زمينه کشاورزي و زيست فناوري، توليد فرآورده هاي شيمي وپليمري و کاتاليستها، و انرژي هاي تجديد پذير (بادي، خورشيدي و امواج دريايي) و موارد ديگر
  • طرح ها و ايده هاي متناسب با اولويت ها و فرصت هاي موجود در استان سيستان و بلوچستان و کشور ايران که امکان جذب بودجه هاي متنوع تري را دارند.
  • طرح ها و زمينه هايي که اشتغالزايي بيشتري را به همراه دارند.

شرايط پذيرش شرکت ها يا هسته هاي فناور براي پذيرش در مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان موارد زير مي باشند:

  • ايده محوري فناورانه که ظرفيت دانش قابل قبولي را براي تبديل به نتايج کاربردي داشته باشد
  • ايده فناورانه، ظرفيت تجاري شدن و ايجاد کسب و کار فناورانه را داشته باشد
  • تيم کاري مناسب و مستعدي براي تبديل ايده فناورانه به کسب و کار و فعاليت اقتصادي، متولي داشته باشد.

پس از احراز شرايط فوق، مؤسسات جهت گذراندن دوره رشد مقدماتي (که طول اين دوره، حداقل سه ماه و حداکثر شش ماه مي باشد)، تحت آموزش و برنامه هاي مربوط به اين دوره قرار مي گيرند.

مؤسسات مستقر در دوره رشد مقدماتي، با برخورداري از نيازهاي اوليه يک واحد فناور، موظف به اثبات ايده محوري، تثبيت تيم کاري و نيروي انساني مورد نياز يک مؤسسه خصوصي، ثبت حقوقي شرکت و ارائه برنامه کاري Business Plan به منظور ورود به دوره رشد مي باشند.

برنامه کاري و توان تيم کاري شرکت جهت بررسي اعضا براي ورود به دوره رشد در شوراي فناوري مرکز رشد ارائه مي شود. در صورت تصويب از سوي اعضاي شورا، شرکت وارد دوره رشد (که طول اين دوره، حداکثر ۳ سال مي باشد) مي شود.