کمیته اخلاق در پژوهش


کمیته اخلاق در پژوهش

مرتبه علمی

سمت دانشگاهی

رشته/مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی/سمت

تصویر

دانشیار

رئیس دانشگاه

ریاضی محض/دکترای تخصصی (PhD)

غلامرضا رضایی
رئیس

استاد

معاون پژوهشی دانشگاه

زیست شناسی- ژنتیک مولکولی/دکترای تخصصی (PhD)

درمحمد کردی تمندانی
دبیر

استاد

عضو هیات علمی

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD)

امیرحمزه سالارزائی
حقوقدان

دانشیار

عضو هیات علمی

الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD)

محمدرضا کیخا
روحانی

استادیار

معاون پژوهشی دانشکده ریاضی،آمار وعلوم کامپیوتر

آمار/دکترای تخصصی (PhD)

محمدحسین دهقان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی

دانشیار

عضو هیات علمی

کلیه و مجاری ادراری- کودکان/فوق تخصص

سیمین صادقی بجد
متخصص اخلاق پزشکی

دانشیار

عضو هیات علمی

جامعه شناسی/دکترای تخصصی (PhD)

محمد عثمان حسین بر
نماینده جامعه

دانشیار

عضو هیات علمی

روانشناسی عمومی/دکترای تخصصی (PhD)

مهوش رقیبی
پژوهشگر

دانشیار

مدیرگروه زیست شناسی

بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD)

آرزو قهقائی
پژوهشگر

استادیار

عضو هیات علمی

زیست فناوری/دکترای تخصصی (PhD)

میلاد لگزیان
مسئول کمیته