مدیریت


مدیریت

مهدی شفیعی آفارانی

دکترای مهندسی مواد

شماره تلفن: 31136453 - 31136454-054

پست الکترونیکی: shafiee@eng.usb.ac.ir

صفحه شخصی : https://www.usb.ac.ir/astaff/ShafieeAfaran/fa