کارکنان


کارشناسان

راضیه دوست محمدی: دکتری شیمی آلی

مسئول آزمایشگاه طیف سنجی

شماره تماس: 31136177-054

پست الکترونیکی: r_doostmohammadi@staff.usb.ac.ir

 

مهناز امیر آبادی: کارشناسی ارشد مهندسی  مواد

مسئول آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

شماره تماس: 31136170-054

پست الکترونیکی:     amirabadi@staff.usb.ac.ir

 

 

 

 

 

علیرضا زابلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

مسئول آزمایشگاه آنالیز عنصری؛ کروماتوگرافی و الکتروشیمی

شماره تماس: 31136175-054

پست الکترونیکی:   alizaboli70@gmail.com

 

صادق بارانی: کارشناسی ارشد مهندسی  مواد

مسئول آزمایشگاه اشعه ایکس و آنالیز حرارتی

شماره تماس: 31136179-054

پست الکترونیکی:  sb.barani@gmail.com

 

مهدی خزاعی: کارشناسی ارشد فیزیک

مسئول آزمایشگاه آنالیز سطح

شماره تماس: 31136171-054

پست الکترونیکی: AFM.USB@gmail.com

 

سجاد شیخی: کارشناسی ارشد برق

مسئول آزمایشگاه لایه نشانی

شماره تماس: 31136173-054

پست الکترونیکی:

 

ابوذر جهانتیغ: دیپلم

شماره تماس: 31136454-054