بازدیدهای علمی


بازدیدهای علمی

مراحل و گردش كار بازديد هاي علمي و تفريحي

۱- تشخيص نياز به بازديد علمي از طرف استاد درس

۲-هماهنگي با انجمن هاي علمي و فرهنگي

۳-ارسال درخواست به رياست دانشكده

۴- نامه معرفي رياست دانشكده به معاونت دانشجويي، حراست و امور عمومي دانشگاه

۵-ارجاع درخواست از معاونت دانشجويي به دفتر ارتباط با صنعت

۶- هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت با صنايع مورد درخواست جهت بازديد

۷-تحويل معرفي نامه نهايي به سر گروه بازديد كنندگان از طرف دفتر ارتباط با صنعت