کارشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد 1372-1367
کارشناسی ارشد-دانشگاه تبریز 1372-1374
دکترا- دانشگاه واترلو-کانادا 1382-1387
پسا دکترا- دانشگاه مدیسن-ویسکانسین-آمریکا 1387-1388


1400

كنترل سلسله مراتبي براي مديريت توان و حذف جريان چرخشي در ريزشبكه تركيبي AC/DC شامل مبدل هاي موازي در حالت جزيره اي

25امين كنفرانس بين الملي شبكه هاي توزيع نيروي برق

عبدالله آباديان, سيدمسعود بركاتي - 1400/06/03
1399

تعادل ولتاژ خازنها با استفاده از فيلتر كالمن در مبدلهاي چند سطحي مدولار بدون حسگرهاي جريان

12 امين كنفرانس الكترونيك قدرت، سيستم هاي درايو و تكنولوژي

محمد باقري حشكوائي, سيدمسعود بركاتي, سعيد يوسفي درميان, وحيد براهويي, احمد خواجه - 1399/11/14

كنترل پيش بين غير مستقيم براي مبدل چند سطحي

12 امين كنفرانس الكترونيك قدرت، سيستم هاي درايو و تكنولوژي

ابوالفضل شيباني فر, سيدمسعود بركاتي, سعيد يوسفي درميان, وحيد براهويي, سيدحامد ترابي - 1399/11/14

ارائه روشي بهبوديافته جهت كاهش تعداد سنسورها در مبدلهاي چندسطحي ماژوالار

28امين كنفرانس بين الملي برق ايران

محمد باقري حشكوائي, سعيد يوسفي درميان, سيدمسعود بركاتي, وحيد براهويي - 1399/05/14

متعادل سازي ولتاژ خازنهاي مبدل توان الكتريكي چندسطحي ماژولار بدون سنسور ولتاژ در بازوها

28امين كنفرانس مهندسي برق ايران

وحيد براهويي, سعيد يوسفي درميان, سيدمسعود بركاتي - 1399/05/14

رديابي نقطه بيشينه توان و كنترل ولتاژ هوشمندانه در سيستم تركيبي بادي-خورشيدي

28 امين كنفرانس مهندسي برق ايران

سجاد نجفي شاد, سيدمسعود بركاتي - 1399/05/14
1398

عدم اطمينان و كنترل مبتني بر برآوردگر اختلال براي سيستم هاي فتوولتائيك اينورتر منبع جريان متصل به شبكه

11th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference

محمدصديق پوطاري, سيدمسعود بركاتي - 1398/11/15

مبدل اتصالي تركيبي ماكروگريد AC/DCعنوان فيلتر توان دفعال

IEEE كنفرانس بين الملي انرژي هاي تجديد پذير و مهندسي قدرت

شيرين حسيني, سيدمسعود بركاتي - 1398/08/11

استفاده از فنر الكتريكي براي جبران سازي نوسانات توان در ريزشبكه هاي DC

بيست و چهارمين كنفرانس بين الملي شبكه هاي توزيع نيروي برق

مهدي راحت دهمرده, سيدمسعود بركاتي, احمد خواجه - 1398/02/04

كنترل هدفمند ولتاژ باس DCدر سيستم هيبريدي كاهش يافته متشكل از سيستم فوتوولتائيك و ژنراتور القايي دو سوتغذيه

بيست و چهارمين كنفرانس بين الملي توزيع نبروي برق

سجاد نجفي شاد, سيدمسعود بركاتي - 1398/02/04

ارزيابي عملكرد مبدل متصل كننده ريزشبكه تركيبي AC/DCبه عنوان جبران ساز هارمونيك جريان سمت شبكه

بيست و چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

شيرين حسيني, سيدمسعود بركاتي - 1398/02/04

بهبود قابليت گذر از خطا و پايداري سيستم در مزارع بادي توسط كنترل كننده يكپارچه توان بين فازي

بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي شبكه هاي توزيع نيروي برق

نويد گلزاري, سيدمسعود بركاتي, احمد خواجه - 1398/02/04
1397

Virtual RL Damping and Harmonic Suppression for Current-Source Inverter-Based Photovoltaic Systems

10th annual International Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2019

محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي - 1397/11/23

Load Frequency Control with Considering Impact of Wind Turbine Using a Fractional PID Controller

2018 Smart Grid Conference

نويد نوري, عباسعلي زماني, سيدمسعود بركاتي - 1397/09/07

بررسي عملكرد ديناميكي استراتژي كنترل پيشبين با مدولاسيون بردار فضايي در مبدل يكسوساز سه فاز

33امين كنفرانس بين الملي برق

مسعود قدسي, سيدمسعود بركاتي - 1397/07/30

Implementing Virtual Synchronous Generator to Load-Frequency Control with Penetration of Wind Turbine Considering Limitation of Storage System Capacity

26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

نويد نوري, سيدمسعود بركاتي - 1397/02/18
1396

يك سطح لغزش جديد براي كنترل كننده مد لغزشي جهت پياده سازي تعقيب كننده نقطه بيشينه توان در سيستم خورشيدي

9امين الكترونيك قدرت و درايو 2018

امير شهدادي, احمد خواجه, سيدمسعود بركاتي - 1396/11/24

A Novel Approach for Mitigating SSR in DFIGBased Wind Farms Integrated into Series Compensated Network

ICUMT2017

بهروز ذوقدارمقدم شهركهنه, سيدمسعود بركاتي - 1396/08/15

استراتژي قيمت دهي نيروگاه ها در بازار برق لحظه اي با معرفي شاخص قدرت بازار با مدل بازار غيردقيق در مفهوم تغييرات فرضي

32امين كنفرانس بين الملي برق

محسن حافظي جرگه, سيدمسعود بركاتي, مسعود رشيدي نژاد - 1396/08/01

توليد پراكندهي برق از دوچرخههاي تمريني (ايستان) و ذخيرهي آن

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

همايون کرد, علي اکبر دامکي علي‌آباد, سيدمسعود بركاتي - 1396/06/23

توليد پراكنده ي برق از دوچرخه هاي تمريني (ايستان) و ذخيره ي آن

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

همايون كرد, علي اکبر دامکي علي‌آباد, سيدمسعود بركاتي - 1396/06/23

اينورتر فشرده متصل و غير متصل به شبكه براي سيستم فتوولتايك

40th international Conference on Telecommunication and Signal Processing

سعيد يوسفي درميان, سيدمسعود بركاتي, بين وو - 1396/04/14

تحليل و شبيه سازي اينورتر چندسطحي آبشاري شبه منبع امپدانسي با استفاده از ترانسفورماتور فركانس بالا

بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران

علي سراي لو, سعيد يوسفي درميان, سيدمسعود بركاتي - 1396/02/12

كاهش اضافه ولتاژهاي گذرا در سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه مبتني بر اينورترهاي منبع جرياني

بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي - 1396/01/30
1395

استفاده از كنترل كننده غيرخطي مد لغزشي در سيستم فتوولتاييك با هدف بهبود تنظيم ولتاژ توليدي مولد

سومين كفرانس بين الملي فناوري و مديريت انرژي انجمن علمي انرژي

آلا محمدي, سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري - 1395/12/10

كنترل چند حلقه اي و ميرايي رزنانسي سيستم فتوولتايك منبع جرياني متصل به شبكه

سي و يكمين كنفرانس بين الملي برق PSC 2016

محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي - 1395/08/03

بررسي نقش اتوبوستر و جايابي بهينه ي خازن در بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات با استفاده از تحليل اطلاعات نرم افزار GIS و پياده سازي آن بر روي يك فيدر 20 كيلوولت عملياتي

پنجمين همايش منطقه اي يهره برداري و ديسپاچينگ شركت هاي توزيع نيروي برق غرب و شمال غرب كشور

علي سراي لو, علي اصغر ميرعلي, سيدمسعود بركاتي - 1395/07/04

پيش بيني كوتاه مدت بارسيستان و بلوچستان به روش ماشين بردار پشتيبان با ثابت نو

دومين كنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويكرد مهندسي برق و كامپيوتر

عدنان اميدي, سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي - 1395/03/12

مدلسازي ديناميكي و كنترل مجزاي شاخصهاي مدولاسيون عرض پالس يك اينورتر منبع ولتاژ در سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه

بيست و جهارمين كنفرانس برق ايران

محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي - 1395/02/21

بهبود اضافه ولتاژهاي ناشي از سيستمهاي فتوولتائيك متصل به شبكه توزيع

بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق

مهدي اسماعيل نژاد, سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري - 1395/02/20
1394

A new switched boost inverter using transformer suitable for the micro-Inverter connected PV with high boost ability

كنفرانس الكترونيك قدرت و درايو 2016

علي قدسي, سيدمسعود بركاتي - 1394/11/27

A New Switched-Inductor Quasi-Z-Source Inverter

2016 (Power Electronic and Drive System Technology (PEDSTC

مسعود قدسي, سيدمسعود بركاتي - 1394/11/27

بهبود حفاظت ديستانس در حضور نيروگاه بادي مورد مطالعاتي: خط انتقال سفيدابه-اديمي در شبكه برق سيستان و بلوچستان متصل به نيروگاه بادي 100مگاواتي زابل

كنگره بين الملي نوآوري در مهندسي و توسعه تكنولوژي

علي اصغر ميرعلي, سيدمسعود بركاتي - 1394/11/27

A New Dynamic Voltage Restorer Structure Based on Three-Phase to Single-Phase AC/AC Matrix Converter

The 20th Iranian Electrical Power Distribution Conference

عليرضا زرگر, سيدمسعود بركاتي - 1394/02/08

Short Term Load Forecasting Based On Brain Emotional Predictor

The 20th Iranian Electrical Power Distribution Conference

ژيلا ايوبي, سيدمسعود بركاتي, عدنان اميدي, پيمان ايوبي - 1394/02/08

Data Mining Approach for Islanding Detection of Synchronous Distributed Generation in Micro Grid

The 20th Iranian Electrical Power Distribution Conference

احسان فرهنگي, سيدمسعود بركاتي - 1394/02/08
1392

Controlling a Drug Delivery Micropump Using Surface Acoustic Wave Correlator

Proceedings of 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME 2013) University of Tehran Tehran Iran

سيد علي احمدي, طاهره فنايي شيخ الاسلامي, مهري مهرجو, سيدمسعود بركاتي - 1392/09/27

Reliability Computation of cluste/red smart meters using fussy logic

13th Iran conference on Fuzzy System

امير ميرمجربيان, مهري مهرجو, سيدمسعود بركاتي - 1392/06/05
1390

بازيابي مبتني بر محتواي تصاوير با استفاده از هيستوگرام هاي رنگ فازي

يازدهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران

زبير رئيسي, فرحناز مهنا, مهدي رضايي, سيدمسعود بركاتي, هنگامه كشاورز - 1390/04/14
1389

كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين طيف پيوسته كوازار در جنگل ليمان آلفا

چهارمين همايش ملي نجوم و اختر فيزيك

سيدمسعود بركاتي, عليرضا آقائي - 1389/10/08

Fuzzy Energy Management in Electrical Vehicles with Different Hybrid Energy Storage Topologies

Sirous Tavakol Sisakht, سيدمسعود بركاتي -


1393

پيش بيني كوتاه مدت بار به روش بردار پشتيبان (تئليد نرم افزار)

سيدمسعود بركاتي - 1393 - شرکت توزيع استان

معايب استفاده از ترانسفورهاي كنسرواتوردار در مناطق ساحلي

سيدمسعود بركاتي, امير فوقاني, سعيد يوسفي درميان - 1393 - دانشگاه سيستان و بلوچستان و شرکت توزيع نيروي برق استان

بررسي اولويت بندي روش هاي مختلف كاهش افت ولتاژ و تلفات در شبكه هاي استان

سيدمسعود بركاتي, علي سراي لو, علي اصغر ميرعلي - 1393 - شرکت توزيع نيروي برق استان س و ب

بررسي اثرات بهره برداري ادوات فتولتايك بركيفيت توان و حقاظت شبكه

سيدمسعود بركاتي, سعيد يوسفي - 1393 - شرکت توزيع نيروي برق استان س و ب
1380

طراحي و پياده سازي وب سايت مركز كامپيوتر

سيدمسعود بركاتي - 1380 -
1378

تحليل و بررسي روشهاي رفع آلودگي صوتي

جواد احمدي شكوه, سيدمسعود بركاتي - 1378 -

بررسي روشهاي ارتباط دهي و مكانيزاسيون روبات آزمايشگاهي با رايانه

سيدمسعود بركاتي, جواد احمدي شكوه - 1378 -
1377

پياده سازي خدمات اينترنت در دانشگاه سيستان و بلوچستان

مهري مهرجو, سيدمسعود بركاتي - 1377 -


مديريت و بهبود كيفيت توان در ريز شبكه تركيبي ac-dc با استفاده از كنترل مبدل هاي متصل كننده موازي

عبدالله اباديان , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

طراحي، شبيه سازي و ساخت نمونه آزمايشگاهي مبدل ماژول وار

وحيد براهوئي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

شبيه سازي ، طراحي بهينه و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي مبدل

حسين كندري , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مبادله و بهبود كيفيت توان در ريز شبكه تركيبي ac-dc با استفاده از كنترل چند هدفه مبدل هاي متصل كننده

شيرين حسيني , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بهبود كيفيت توان با استفاده از فنر الكتريكي در سيستم هاي ميكرو گريد DC

مهدي راحت دهمرده , [ سيدمسعود بركاتي, احمد خواجه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كاهش نوسانات توان و افزايش بازده در ريز شبكه با به كارگيري مبدل توان تركيبي و كنترل سيستم ذخيره كننده انرژي

سجاد نجفي شاد , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

طراحي و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي شارژ كننده ي باتري با قابليت دنبال كننده نقطه توان بيشينه براي سيستم فتوولتائيك

امير شهدادي , [ سيدمسعود بركاتي, احمد خواجه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

طراحي كنترل كننده بر مبناي اينرسي مجازي براي پايدار سازي منابع توليد پراكنده شامل توربين بادي

نويد نوري , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تحليل و اعمال ميراسازي اكتيو براي بهبود پايداري گذاري توربين هاي بادي

بهروز ذوقدارمقدم شهركهنه , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مديريت موثر سيستم ذخيره ي انرژي هيبريد باتري- ابرخازن و كندانسور سنكرون براي سيستم هاي توليد ديزلي- توربين بادي سرعت متغير بر مبناي PMSG كنترل شده ي منفصل از شبكه ( ايزوله)

همايون كرد , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اينورتر چند سطحي آبشاري شبه منبع امپدانسي با استفاده از ترانسفورماتور فركانس بالا

علي سراي لو , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهبود اضافه ولتاژهاي ناشي از سيستم هاي توان بالاي فتوولتائيك متصل به شبكه قدرت

مهدي اسماعيل نژاد , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تنظيم تطبيقي رله ي ديستانس براي خطوط موازي متصل به مزارع بادي و در حضور كنترل كننده توان عبوري بين خط

علي اصغر ميرعلي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

حليل و مدلسازي يك روش نقطه بيشينه توان مقاوم در سيستم فتوولتائيك بدون ترانس متصل به شبكه

آلا محمدي , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهبود نوسانات ولتاژ و فركانس در يك ريز شبكه توسط جبران كننده فنر الكتريكي و مقايسه آن با عملكرد جبران كننده هاي متداول انعطاف پذير

اسماعيل كيخا , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي

مسعود قدسي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

طراحي، بهينه سازي و شبيه سازي خودروي سه چرخ هيريدي با قابليت شارژ به وسيله برق شهر

ايمان آصف , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي انتقال حرارت در كانال هاي پر شده با فوم فلزي همراه با جريان سيال نوساني با كمك مدل سازي شبكه هاي عصبي

فهيمه شعباني , [ داود محبي كلهري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

استراتژيهاي مديريت انرژي وسايل نقليه عمومي هيبريدي با سيستم ذخيره انرژي هيبريدي با طراحي كنترل كننده هاي مختلف و مقايسه آنها و بهينه سازي و شبيه سازي آن

سيروس توكل سي سخت , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

محاسبه قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع الكتريكي در صورت استفاده از تكنولوژي V2G

ارمين الله ديني حصاروييه , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شبيه سازي و ساخت يك نمونه مبدل منبع امپدانسي توان پايين و كاربرد آن در سيستم فتوولتاييك

مسعود قدسي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

استفاده از برنامه پاسخگويي بار زمان در بهره برداري بهينه از ريز شبكه

حكيمه اردشيري , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تشخيص شركت هاي ورشكسته با استفاده از درخت تصميم

مهدي افتخاري فر , [ مهري مهرجو, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

طراحي و پياده سازي سيستم كنترلي بلك استارت در واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي بمپور

علي نادريان , [ طاهره فنايي شيخ الاسلامي, سيد علي نقي احمدي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شارژ بهينه خودروهاي الكتريكي هيبريد قابل اتصال به شبكه به منظور بهبود وضعيت شبكه توزيع

مجيد اينانلو , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تشخيص سرقت برق با استفاده از داده كاوي

ليلا جهاني , [ مهري مهرجو, سيدمسعود بركاتي, محمدمهدي كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

: بهينه سازي كنترلر فازي سيستم ضد فقل ترمز براي مدل كامل خودرو

بنت الهدي ايواني , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سايزبندي بهينه سيستم تركيبي توليد انرژي تجديد پذير براي كاربردهاي مستقل از شبكه توزيع

سعيدرضا نظري , [ سيدمسعود بركاتي, مهري مهرجو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تشخيص جزيره الكتريكي در سيتم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده

احسان فرهنگي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهبود كيفيت توان ميدل فيلتر توان اكتيو تحت شرايط ولتاژهاي ايدهآل با استفاده از بهينه سازي چند متغيره

عباس محمودابادي , [ سيدمسعود بركاتي, مهري مهرجو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير روشهاي تهيه بر روي عملكرد و پارامترهاي سينتيكي نانو كاتاليزورهاي Co/Ni/Al2O3 و مدلسازي سنتز فيشر تروپش با استفاده از الگوريتم عصبي - فازي

پريا نيك پارسا , [ علي اكبر ميرزائي, سيدمسعود بركاتي, حسين آتشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سيستمهاي اطاعات جغرافيايي(GIS) و نقش آن در كاهش تلفات شبكه توزيع استان سيستان و بلوچستان

مريم نارويي , [ سيدمسعود بركاتي, محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

استفاده از روش ديكسترا براي كاهش تلفات در سيستمهاي قدرت

آرمان رضايي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شبيه سازي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي كنترل كننده كيفيت توان سمت بار (DVR) با استفاده از ميكروكنترلر DSP

علي كمالي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

طراحي و كنترل ياب ولتاژ (DVR) به منظور بهبود كيفيت توان سيستم توزيع با استفاده از كنترلر فازي

كامبيز زماني , [ سيامك پركار كومله, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل سازي كنترل و بهينه سازي يك خودرو برقي تركيبي

محمد زبيده , [ سيدمسعود بركاتي, نويد سيفي پور, محمد بستانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شبيه سازي وكنترل سستم هاي الكترو_هيدروليكبراساس روش مدولاسيون پهناي باند

جواد جوكار , [ محمدحسين شفيعي ميم, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي و طراحي قطعه تحريك شونده با امواج صوتي سطحي براي سيستم تحويل دارو

سيدعلي نقي احمدي , [ طاهره فنايي شيخ الاسلامي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اتصال توربين كوچك به شبكه توسط مبدل هاي چند سطحي ماتريسي

امير فوقاني , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير سايز و مكان نصب منابع توليد پراكنده DG بر روي شاخص هاي قابليت اطمينان

حميدرضا جوانمردي , [ محمود اوكاتي صادق, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عملكرد و كابرد مبدل هاي منبع - امپدانسي و منبع امپدانسي ماتريسي

راضيه حيدري , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پيش بيني كوتاه مدت بار با استفاده از روشهاي برنامه ريزي هوشمند

مليحه عربي , [ محمود اوكاتي صادق, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

استفاده از مبدل هاي الكترونيك قدرت جهت بهبود كيفيت توان در پست هاي قطارهاي برقي

حاتم ايرندگاني , [ سيدمسعود بركاتي, سيامك پركار كومله ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارايه كنترل كننده مناسب براي مبدل هاي توان بالا در حضور خطاهاي متقارن و نامتقارن

مهدي نخعي مقدم , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كاهش جريان اتصال كوتاه شبكه با استفاده از تغيير ساختار شبكه انتقال و فوق توزيع در شبكه برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

مهدي پيري , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدلسازي فضاي حالت و طراحي كنترل كننده مناسب براي محرك هاي پيزوالكتريك

نيما قاسمي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل سازي اختلال افسردگي اساسي بوسيله منطق فازي

سيدمسعود طباطبايي , [ سيدمسعود بركاتي, نويد سيفي پور, صفا مقصودلو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل، مدلسازي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت ماتريسي چهارپايه

نوشين حسن نظري , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي و مقايسه روشهاي جديد طراحي DVR با روشهاي قديمي جهت بهبود كيفيت توان

عليرضا زرگر , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب موازي بر حفاظت ديستانس

علي بني اسدي , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارائه يك مدل رياضي براي مديريت بهينه سمت تقاضا در يك ميكرو شبكه

كمال رنجبر , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثر سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب بر روي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

محمدجواد ملتفت , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مدل سازي كنترل و تحليل ديناميكي يك سيستم توزيع كننده گسترده توانDPFC

سيدعباس هوشياري ابنوي , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تخليل و مدل سازي مبدل هاي الكتريكي بدون ترانسفورماتور براي سيستم فتولتائيك

سعيد يوسفي درميان , [ سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

برآورد تابع تقاضاي مواد غذايي (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)

مهري احمدي جاويد , [ احمد اكبري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي انواع خطاها در سيسنم هاي توربين بادي و محافظت زنراتورها و ادوات الكترونيك قدرت در برابر خطا

سيدمصطفي علوي , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پيش بيني كوتاه مدت بار به وسيله ماشين بردار پشتيبان

عدنان اميدي , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شبيه سازي و بهينه سازي خودرو هيبريدي

حجت اله فيروزي , [ سعيد فراهت, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي توسعه اثر بخش دولت سيار در ايران با رويكرد

مهرافرين بخشي مزده , [ نورمحمد يعقوبي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارزيابي قدرت پيش بيني كنندگي الگوريتم هاي مختلف يادگيري شبكه هاي عصبي با تاكيد بر پيش بيني ورشكستگي دربورس تهران

سجاد عبدي پور , [ احمد ناصري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تعيين طيف پيوسته كوازار به كمك شبكه عصبي مصنوعي

فاطمه جعفري , [ عليرضا آقائي, سيدمسعود بركاتي, مهري مهرجو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي چند منظوره سيستم انرژي خودرو هيبريدي

محمد بستانيان , [ سيدمسعود بركاتي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مبدل هاي چند سطحي:ساختارهاي مدولاسيون مدلسازي و كاربردها

نويد طيبي , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي مقايسه اي الگوريتمهاي شبكه عصبي تحت الگوريتم هاي و به منظور پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان بانكهاي ملي صادرات وسپه استان خراسان رضوي

شهرزاد زماني , [ محمدحسين وديعي نوقابي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مدل سازي و كنترل عملگر هاي الكترو - ژنو ماتيكي بر اساس روش مدو لاسيون پهناي باند

بهروز نجاري , [ سيدمسعود بركاتي, سعيد فراهت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

طراحي و بهينه سازي يك سيستم هيبريدي تجديد پذير انرژي الكتريكي

محمد علي يزدان پناه جهرمي , [ سعيد فراهت, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

كنترل بهينه سيستمهاي انرژي باد

علي محمدي , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

شناسائي بهينه شاخصهاي كيفيت توان و جايابي مشاهده كننده هاي هارمونيكي در سيستمهاي قدرت الكتريكي

هادي خوارزمي , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي, علي اكبر قره ويسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ساختارهاي جديد سيستمهاي انعطاف پذير انتقال AC : تحليل، مدلسازي، طراحي سيستم كنترل

احمد جمشيدي , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

شبكه هاي الكتريكي با ساختار كوچك: مدلسازي، بررسي عملكرد، مديريت و قابليت اطمينان

محمد مرادي قهدريجاني , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بهينه سازي پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

سجاد فرجيان پور , [ سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جايابي ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم در سيستمهاي قدرت

ابراهيم حجتي نجف ابادي , [ سيدمسعود بركاتي, سيدسعيد توكلي افشاري, علي اكبر قره ويسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

شناسايي و رتبه بندي معيارهاي انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين الكترونيكي براساس روش هاي تصميم گيري فازي

هاشم نصرابادي , [ نورمحمد يعقوبي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

طراحي وساخت بيوراكتور ضرباني

محمدجواد فتوحي , [ سيدمسعود بركاتي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزيابي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع هوشمند

حامد اقايارزاده , [ مهري مهرجو, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


1397

مبدل هاي توان بالاي الكترونيك قدرت و درايوهاي آي سي چاپ دوم

سيدمسعود بركاتي, بهرنگ عزيزي قناد - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1397 ايران


مدير فتاوري اطلاعات

از تاریخ 1390/11/15 تا تاریخ 1394/04/25


1 - محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي, امير ناصر يزداني
طراحي و تحليل پايداري بر اساس امپدانس يك دمپر فعال براي مبدل منبع جرياني متصل به شبكه
(1399) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 12 599-611 مشاهده مقاله
2 - سعيد يوسفي درميان, سيدمسعود بركاتي
اينورتر چند سطحي غير متقارن جديد با تعداد كاهش يافته المانها
(1398) IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. 1 1-10 مشاهده مقاله
3 - سجاد نجفي شاد, سيدمسعود بركاتي, اميرياسر يزداني
يك سيستم تركيبي بادي-فتولتايك موثر شامل باتري با حلقه هاي كنترلي كاهش يافته و حذف مبدل PV
(1398) Journal of Energy Storage. 27 1 - 101088-8 - 101088 مشاهده مقاله
4 - مسعود قدسي, سيدمسعود بركاتي
ساختار جديد اينورتر چند سطحي غير متقارن بر اساس شش كليد پل H
(1398) INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS. 1 1-20 مشاهده مقاله
5 - محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي
استراتژي بهبود اضافه ولتاژ موقت براي سيستم فتوولتايك متصل به شبكه مبتني بر اينورتر منبع جرياني
(1398) Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering. 1 1-10 مشاهده مقاله
6 - همايون كرد, سيدمسعود بركاتي
طراحي يك كنترل كننده تطبيقي مد لغزشي براي يك سيستم ذخيره انرژي تركيبي در يك سيستم دور از شبكه
(1398) Sustainable Energy, Grids and Networks. 21 100310-100320 مشاهده مقاله
7 - مسعود قدسي, سيدمسعود بركاتي
يك مبدل چند سطجي آبشاري خازن-سوئيچ شونده و تحليل بهينه آن
(1398) IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. - مشاهده مقاله
8 - سعيد يوسفي درميان, سيدمسعود بركاتي
اينورتر فشرده دو خروجي خازن شناور مدلسازي كنترل و ساخت نمونه آزمايشگاهي
(1398) IET Power Electronics. 12 1825-1832 مشاهده مقاله
9 - علي سراي لو, سيدمسعود بركاتي
اينورتر چند سطحي آبشاري شبه منبع امپدانسي با استفاده از ترانسفورماتور فركانس بالا
(1398) مهندسي برق و الكترونيك ايران. 16 119-131
10 - امير شهدادي, بهروز ذوقدارمقدم شهر كهنه, سيدمسعود بركاتي
تحليل اثر ادوات فكس در خطاي زمان كوتاه و طولاني در حضور نيروگاه بادي
(1398) Journal of Operation and Automation in Power Engineering. 7 206-215
11 - احمد خواجه, Mohamad Hosseini Abardeh, Reza Ghazi, سيدمسعود بركاتي, محمود اوكاتي صادق
A novel low-cost microcontroller-based implementation of SVM algorithm for an indirect matrix converter
(1397) EPE JOURNAL. 29 1-12 مشاهده مقاله
12 - مسعود قدسي, سيدمسعود بركاتي, بين وو
Extended switched-inductor quasi-Z-source inverter: Modeling and prototype realization
(1397) International Transactions on Electrical Energy Systems. 29 e2744-1-e2744-14 مشاهده مقاله
13 - مسعود قدسي, سيدمسعود بركاتي, سيد محسن صدر
مطالعه مقايسه اي قابليت اطمينان اينورترهاي چند سطحي نگهدارنده نقطه خنثي
(1397) ELECTRONICS LETTERS. 54 1047-1049 مشاهده مقاله
14 - اسماعيل كيخا, سيدمسعود بركاتي
Comprehensive voltage and power factor control strategy for electric spring
(1397) ELECTRONICS LETTERS. 54 521-523 مشاهده مقاله
15 - محمدعلي ازقندي, سيدمسعود بركاتي, بين وو
Dynamic Modeling and Control of Grid-Connected Photovoltaic Systems based on Amplitude-Phase Transformation
(1397) Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering. 14 342-352
16 - امين زارعي, محمدصديق پوطاري, سيدمسعود بركاتي
Trajectory tracking for two-degree of freedom helicopter system using a controller-disturbance observer integrated design
(1396) ISA TRANSACTIONS. 74 99-110 مشاهده مقاله
17 - احمد اكبري, مهري احمدي جاويد, محمد باقر ضيايي, سيدمسعود بركاتي
برآورد تابع تقاضاي موادغذايي خانوارهاي شهري استان سيستان و بلوچستان با استفاده از دو سيستم NNDSو Q
(1396) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 9 93-116
18 - مينا اريا, علي اكبر ميرزائي, عبدالمحمود داورپناه, سيدمسعود بركاتي, حسين آتشي, عباس محسن زاده, kim bo
مطالعات DFT
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR MODELING. 24 1-10
19 - علي اكبر ميرزائي, سميه گلستان, سيدمسعود بركاتي
Prediction of Fe-Co-Mn/MgO Catalytic Activity in Fischer-Tropsch Synthesis Using Nu-support Vector Regression
(1395) Physical Chemistry Research. 4 391-405
20 - محمد علي يزدان پناه جهرمي, سيدمسعود بركاتي
ديدگاهي جديد در طراحي و بهينهسازي سيستمهاي تجديدپذير توليد انرژي الكتريكي: ارزيابي معيارهاي تطابق توليد و مصرف توان همراه با بررسي قابليت اطمينان سيستم
(1395) مهندسي برق و الكترونيك ايران. 13 1-12
21 - S Tavakol-Sisakht, سيدمسعود بركاتي
Energy Management Using Fuzzy Controller for Hybrid Electrical Vehicles
(1394) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 30 1411-1420
22 - فاطمه جعفري, عليرضا آقائي, سيدمسعود بركاتي
Estimating the continuum of quasars using the artificial neural networks
(1394) Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic. 3 1-13
23 - علي اكبر ميرزائي, سميه گلستانه, سيدمسعود بركاتي
Prediction of Fe-Co-Mn/MgO Catalytic Activity in Fischer-Tropsch Synthesis Using Nu-support Vector Regression
(1394) Physical Chemistry Research. 4 391-405
24 - عباس زماني, سيدمسعود بركاتي, سعيد يوسفي درميان
Design of a fractional order PID controller using GBMO algorithm for load–frequency control with governor saturation consideration
(1394) ISA TRANSACTIONS. 64 56-66
25 - علي محمدي , سيدسعيد توكلي افشاري, سيدمسعود بركاتي
On power tracking and alleviation by a new controller for fulfilment of the damping and performance requisites for a variable speed wind system An optimal approach
(1394) INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS. 75 187-193
26 - سعيد فراهت, سيدمسعود بركاتي
Optimal size and cost analysis of stand-alone hybrid wind/photovoltaic power-generation systems
(1393) CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS. 31 283-303
27 - سيدمسعود بركاتي, علي اكبر قره ويسي, محمدرضا رفيعي
پيش بيني بار كوتاه مدت با استفاده از روش يادگيري مختلط شده تنبلي
(1393) Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. 23 201-211
28 - Behrouz Najjari, سيدمسعود بركاتي, Ali Mohammadi, Muhammad Futohi, Muhammad Bostanian
Position control of an electro-pneumatic system based on PWM technique and FLC
(1392) ISA TRANSACTIONS. 53 647-657
29 - سعيد يوسفي, سيدمسعود بركاتي
Transformer-less Single-Phase Four-level Inverter for PV System Applications
(1392) Journal of Power Electronics. 14 1233-1242
30 - محمد بستاني, سيدمسعود بركاتي, بهروز نجاري, داود محبي كلهري
A Genetic-Fuzzy Control Strategy for Parallel Hybrid Electric Vehicle
(1391) International Journal of Automotive Engineering. 3 482-495
31 - سيدمسعود بركاتي, سعيد فراهت
An ef cient sizing method with suitable energy management strategy for hybrid renewable energy systems
(1391) INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS. 24 1473-1493
32 - امير بانوخ, سيدمسعود بركاتي
Optimal Design of Double Folded Stub Microstrip Filter by Neural Network Modelling and Particle Swarm Optimization
(1391) JOURNAL OF MICROWAVES OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS. 11 204-213
33 - عليرضا حسين پور, سيدمسعود بركاتي, رضا قاضي
Harmonic reduction in wind turbine generators using a Shunt Active Filter based on the proposed modulation technique
(1390) INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS. 43 1401-1412
34 - سيدمسعود بركاتي, Mehrdad Kazerani, Dwight Aplevich
Maximum power tracking control for a wind turbine system including a matrix converter
(1388) IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION. 24 705-713
35 - سيدمسعود بركاتي, مهري مهرجو, هنگامه كشاورز
Received Signal Strength Estimation in Vehicle-to-Vehicle Communications Using Neural Networks
( ) International Journal of Digital Information and Wireless Communications. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00
2 الكترونيك قدرت2 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك دکتری درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 303 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 302
3 سيستم هاي انعطاف پذير AC مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
4 آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00
5 الكترونيك قدرت2 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك دکتری درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 303 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 302
6 سيستم هاي انعطاف پذير AC مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 حضور
3 شنبه 10:00 16:00 مشاوره
4 شنبه 11:30 13:00 حضور
5 شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 شنبه 17:00 18:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي
7 شنبه 18:00 20:00 مشاوره
8 يك شنبه 09:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 10:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 يك شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي
11 يك شنبه 14:30 17:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي
12 دو شنبه 07:30 13:00 حضور
13 دو شنبه 11:00 14:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
14 دو شنبه 13:00 15:00 مشاوره با وقت قبلي
15 دو شنبه 17:00 18:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي
16 دو شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
17 سه شنبه 09:30 12:30 حضور
18 سه شنبه 10:00 14:00 حضور
19 سه شنبه 14:30 17:30 مشاوره با وقت قبلي
20 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور جلسه نوآوري اجتماعي
21 چهار شنبه 09:30 13:00 حضور
22 چهار شنبه 09:30 13:00 مشاوره
23 چهار شنبه 13:00 15:30 مشاوره با وقت قبلي
24 چهار شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي
25 چهار شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
26 پنج شنبه 09:30 16:00 مشاوره
27 پنج شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي
28 پنج شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با وقت قبلي
29 پنج شنبه 13:30 14:30 مشاوره
30 پنج شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري