اداره دفترداری اموال


اداره دفترداری اموال

۱- ثبت و نگهداری صورت اموال دانشگاه

۲- کنترل و نظارت در نقل و انتقال اموال

۳- نگهداری دفاتر خروج اموال

۴- نصب بر چسب اموال

۵- تهیه صورتحساب اموال غیر مصرفی و ارسال آن به مقامات ذیربط

۶- ثبت موجودی اموال مصرفی

۷- نگهداری اموال دانشکده ها

۸- تهیه صورت اموال زائد و اسقاط