اداره کارگزینی کارکنان


اداره کارگزینی کارکنان

وظایف اداره کارگزینی کارکنان :

۱- انجام امور استخدامی (استخدام ، ترفیع ، انتقال ، مرخصی ، بازنشستگی وغیره) براساس مقررات وآئین نامه های موضوعه

۲- مراقبت دراجرای مقررات انضباطی اعضاء هیأت علمی براساس گزارشهای واصله ازواحدهای مربوطه

۳- تعبیر وتفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه وتفهیم آن به واحداهای تابعه دانشگاه جهت اجراء

۴- پیش بینی کادر هیأت علمی واحدهای آموزشی دانشگاه ضمن تماس با مسئولان مربوط

۵- اعمال واجرای قوانین ، مقررات ، وآیین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی

۶- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان

۷- پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه