اداره تدارکات


اداره تدارکات

شرح وظایف اداره تدارکات

۱- دریافت فهرست ملزومات فنی واداری مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و تنظیم برنامه خرید آنها .

۲- تنظیم اسناد هزینه خریدها وارسال به امورمالی .

۳- انجام تشریفات فروش اجناس ولوازم اسقاطی وفرسوده براساس مقررات و با هماهنگی واحدهای ذیربط .

۴- شرکت درکمیته تدارکات وتهیه صورتجلسات وابلاغ مصوبات به واحدهای مربوطه .

۵- حفظ وحراست ازاموال واحد متبوع .

۶- نگهداری اموال دانشگاه .

۷- شماره گذاری اموال دانشگاه .

۸- انجام هرگونه نقل وانتقال اموال بین واحدهای دانشگاه .

۹- انجام امور مربوط به تعیین موجودی واعلام به واحدهای ذیربط به منظور خرید کالاهای پیشنهادی واحدها .

۱۰- ایجاد هماهنگی بین کارانبارداران واحدهای مختلف با انبارمرکزی .