معاونین اسبق اداری و مالی


معاونین اسبق اداری و مالی

نام و نام خانوادگی تاریخ
دکتر اسماعیل زارع بهتاش ۷۵/۵/۱۴ لغایت ۲۷/۶/۷۹
دکتر امین رضا کمالیان ۷۹/۶/۲۸ لغایت ۲۳/۷/۸۴
دکتر جعفر ولیزاده ۸۴/۷/۲۴ لغایت ۲۹/۱/۸۶
دکتر علیرضا سهیلی ۸۶/۱/۳۰ لغایت ۱۹/۶/۸۹
دکتر محمد علی محمودی ۸۹/۶/۲۰ لغایت ۹/۴/۹۱
دکتر سید سعید توکلی افشاری ۹۱/۴/۱۰ لغایت ۱۵/۶/۹۳
دکتر حسین یغفوری ۹۳/۶/۱۶ لغایت ۱۰/۳/۹۴
دکتر عبدالعلی کشته گر ۹۴/۳/۱۱ لغایت ۹۴/۷/۳
دكتر عبدالعلي اويسي كهخا ۹۴/۷/۴ لغایت ۹8/01/30
دکتر عبدالحمید بحرپیما ۹8/01/31 لغایت تاکنون