اداره امور خوابگاه ها


اداره امور خوابگاه ها

رئیس اداره امور سراها

مهین سراوانی

تلفن:05431136301

05431136428 - 05431132015 - 05431136408
پست الکترونیک: sara_stu@usb.ac.ir

 

 

 

 

 

اداره امورسراها : 

يكي از مجموعه ادارات حوزه مديريت خدمات دانشجوئي دانشگاه است كه علاوه بر اسكان دانشجويان غير بومي و ميهمان ، كنترل كامل به حفظ و نگهداري خوابگاه ، رعايت نظافت و بهداشت عمومي و مسائل انضباطي خوابگاههاي دانشجوئي را متناسب با آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوطه به عهده دارد اين اداره در حال حاضر بيش از ۳۵ بلوك خوابگاه مختلف در مجموعه پرديس دانشگاه و خارج از پرديس را به اسكان دانشجويان اختصاص داده كه از اين تعداد ۲۹ خوابگاه در مجموعه پرديس و ۶ خوابگاه در سطح شهرمي باشد و از ۶ خوابگاههاي سطح شهر ۵ خوابگاه خودگردان و مربوط به دانشجويان دختر شبانه و يك خوابگاه مربوط به دانشجويان پسر شبانه مي باشد .

مكانيزه نمودن اسكان دانشجويان و ثبت اطلاعات آنها :

از آنجائيكه آمار و اطلاعات دقيق ظرفيت در خوابگاه از اهميت ويژه اي برخودار است جهت برنامه ريزي و هماهنگي واحد اتوماسيون خوابگاه در اداره امورخوابگاهها نسبت به ثبت ساكنين خوابگاه در سامانه جامع گلستان و سامانه جامع صندوق رفاه تهران اقدام تا در موقع فارغ التحصيلي دانشجويان مشكلي نداشته باشند .

واحد تعميرات خوابگاهها :

از آنجائيكه تعدادي از خوابگاههاي پرديس از قديمي ترين خوابگاههاي اين مجموعه محسوب مي شوند و مسائل و مشكلات فراوان را در طي ساليان متوالي براي مسئولين اين اداره و دانشجويان ساكن در اين خوابگاهها بوجود آورده اند اين اداره با مساعدت مسئولين دانشگاه در راستاي راه اندازي و تشكيل ستاد تعميرات اداره خوابگاهها نموده است .

بهداشت خوابگاه :

خوابگاهها به دليل تنوع فرهنگي دانشجويان و اجتماعي بودن محيط نياز به توجه خاصي به منظور بهداشت محيط ، بهداشت روحي و رواني دارد كه بهداشت محيط شامل رعايت نظافت اتاقها ، سرويسها و قسمتهاي عمومي حتي محوطه خوابگاهها مي باشد در نتيجه رعايت اين مسائل هرچند كوچك و بي اهميت ، دانشجو خوابگاه را مانند خانه خود فرض نموده و در آن احساس آرامش به لحاظ نظر روحي و رواني مي نمايد ، لذا چنين محيطي محلي مناسب جهت زندگي و مطالعه دانشجويان خواهد بود به همين منظور در امورخوابگاهها واحدي بنام پيگيري مشكلات بهداشتي شروع بكار نموده كه در اين واحد يك نفر به عنوان مسئول بهداشت خوابگاهها انجام وظيفه مي نمايد كه وظايف متعددي را دارد و در هر خوابگاه از بين دانشجويان يك نفر به عنوان نماينده انتخاب شده كه وظيفه رسيدگي به بهداشت خوابگاهي را كه در آن اسكان دارد به عهده مي گيرد و گزارشي را از چگونگي عملكرد خدمات و احياناً دانشجويان خاطي ( از نظر بهداشت ) را به مسئول بهداشت خوابگاهها ارائه مي دهد حتي يادداشت ليستي از مشكلات فني خوابگاه خود را به صورت دفترچه اي تهيه و روزانه در اختيار سرپرستي قرار مي دهد و در آخر روز نتيجه رفع يا عدم رفع مشكل را تحويل مي گيرد علاوه بر مسائل فوق موارد ذيل نيز برنامه ريزي مي شود :

 • برنامه ريزي هفتگي و ماهانه و آموزش از طريق ضدعفوني كردن سرويسهاي بهداشتي براي پرسنل خدماتي
 • سم پاشي خوابگاهها و اعلام زمانهاي سمپاشي و ارائه روشي كه اين كار به نحو احسن و موثر صورت گيرد .
 • آشنا نمودن مستخدمين با وظايف مربوطه از جمله بهداشت كليه قسمتهاي خوابگاه مانند آشپزخانه ، سالنها ، اجاق گازها و سالنهاي مطالعه ، تلويزيون و ... براساس جدول بندي خاص كه نظافت عمومي با ماده ضد عفوني كننده ساولون ، رخشا ، اسيد و ... صورت مي گيرد و يك برنامه نظافت به صورت ماهانه كه علاوه بر نظافت هفته اي مي بايست در طول يك ماه انجام شود .

فرصت اسكان : 

 • دوره كارداني حداكثر ۲ سال تحصيل ( چهار نيمسال )
 • دوره كارشناسي حداكثر ۴ سال تحصيلي ( هشت نيمسال )
 • دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر ۲ سال تحصيلي ( چهار نيمسال )
 • دوره كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي حداكثر ۶ سال تحصيلي ( دوازده نيمسال )
 • دوره دكتري تخصصي ( غير بورسيه ) حداكثر ۴ سال تحصيلي ( هشت نيمسال )

دانستنيهايي بيشتر راجع به امورخوابگاهها :

 • در صورت وجود ظرفيت در خوابگاهها با اخذ وجه نقد ، دانشجوياني كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده براساس ضوابط صندوق رفاه اسكان داده خواهند شد اين دانشجويان مي توانند با شرايط ذيل حداكثر تا سه ترم از خوابگاه استفاده نمايند :

I - ترم اول                                                 ۵۰%

I - ترم دوم                                                 ۱۰۰%

I - ترم سوم                                               ۱۵۰% هزينه خوابگاه افزايش مي يابد .

 

توضيح اين كه به هر دليلي در موعد مقرر نسبت به تخليه و يا تمديد خوابگاه اقدام نشود طبق آئين نامه صندوق رفاه دانشجويان به ميزان اجاره بهاء ده برابر اجاره بهاي خوابگاه جريمه اضافه خواهد شد.

تعداد و موقعيت خوابگاههاي دانشجوئي : 

 • خوابگاههاي پرديس دانشگاه يا خوابگاههاي داخل

 • خوابگاههاي سطح شهر يا خوابگاههاي خودگردان

الف ) خوابگاههاي پرديس دانشگاه

اين خوابگاهها شامل دو مجموعه زير مي باشند :

 • خوابگاههاي مجموعه ادبيات شامل :

خوابگاههاي دانشجويان دختر ۱۸ بلوك

 • خوابگاههاي مجموعه مهندسي شامل :
  • خوابگاه پسران ۹ بلوك
  • ( خوابگاه رضوان ۳ -۴ – ۵ – ۶ – ۸ و ۹ )
  • خوابگاه كارشناسي ارشد و دكتري وحدت یک 
  • خوابگاه وحدت 2
  • خوابگاه وحدت 3
    
 • خوابگاه متاهلين

خوابگاه میثاق

                                                              " اطلاعات و شماره تماس كاركنان اداره خوابگاه ها "

 

محل كار

پست سازماني

تلفن محل كار

نام و نام خانوادگي

رديف

 

اداره خوابگاه

رئيس اداره خوابگاهها

6301

6428

2015

مهین سراوانی

۱

کارشناس خوابگاه ها 

عبدالواحد جمال زهي

۲

كارشناس خوابگاهها

حمید فرقانی 

۳

 

تسويه خوابگاه

 

 

6408

6408

 

۴

كارشناس خوابگاه

حسنیه خودکار

۵

كارشناس خوابگاه

بانو جعفري

۶

 

 

۷

 اداره تعميرات خوابگاه های برادران

مسئول اداره تعميرات  برادران

۲۹۳۱

عبدالحسين كلوخي

۸

اداره تعمیرات خوابگاه های دختران 

مسئول اداره تعميرات  خواهران

۲۳۱۴

مهدی جلالزایی

۹

خوابگاه خواهران   سرپرست نرجس 1 2433 مرضیه ابراهیمی 

۱۰

خوابگاه خواهران  سرپرست نرجس 2 2930 فرنگیس تیموری 

۱۱

خوابگاه خواهران  سرپرست نرجس 3 2939 آرزو سرگلزایی

۱۲

خوابگاه خواهران  سرپرست عفاف و حجاب  2718 تهمینه حسینی 

۱۳

خوابگاه خواهران  سرپرست کل خوابگاه ها  2817 نسرین عارفی 

۱۴

خوابگاه برادران  سرپرست وحدت 1 2763 عبدالمجید رسولی 

۱۵

خوابگاه برادران  سرپرست وحدت 2   محسن رضایی

۱۶

خوابگاه برادران  سرپرست وحدت 3   محمد میرشکار  17
خوابگاه برادران  سرپرست رضوان 4-8-3   امین خداپرست  18
خوابگاه برادران  سرپرست رضوان 5-6-9   حسین سرگلزایی  19
خوابگاه برادران  سرپرستی رضوان  2910 حمید فرقانی  20