واحد تعمیرات دانشکده مهندسی - برادران


واحد تعمیرات دانشکده مهندسی - برادران

مسئول واحد تعمیرات سراهای برادران - دانشکده مهندسی 

حسین کلوخی 

تلفن: 05431132931

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد تعمیرات سراهای برادران ( دانشکده مهندسی ) 

1. پیگیری و رفع مشکلات فنی و تاسیساتی موجود در سراهای دانشجوئی شبانه وروزی 

2. پیگیری و اعلام  تجهیزات مورد نیاز حوزه سراها 

3. نظارت بر عملکرد پرسنل واحد تعمیرات و گزارش کاری به رئیس اداره سراها