اداره امور رفاهی دانشجویی


اداره امور رفاهی دانشجویان

رئيس اداره امور وام و رفاه

عبدالقادر براهوئي

تلفن: 05431136409

05431132804 - 05431132949 - 05431136426
پست الکترونیک: Refah_stu@usb.ac.ir

 

 

 

 
اداره وام و رفاه :

اين اداره مسئوليت پرداخت انواع وامها و نيز پرداخت بيمه حوادث و درماني را به دانشجويان عهده دار مي باشد . اداره وام و رفاه حلقه رابط دانشگاه سيستان و بلوچستان با صندوق رفاه دانشجويان كشور مي باشد و درخواستهاي دانشجويان جهت دريافت تسهيلات را به صندوق رفاه دانشجويان منتقل نموده ، در صورت تائيد صندوق تسهيلات و وامها به حساب دانشجويان واريز مي گردد .

 

مراحل اداري و ثبت نام و پرداخت انواع وامها

وام تحصيلي :

ثبت نام دانشجو در ابتداي هر ترم با مراجعه به سایت پرتال دانشجوئی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir صورت می پذیرد . 

1. ارائه سند تعهد محضري کارمندان رسمی یا پیمانی تا سقف 300/000/000 میلیون ریال و کارمندان قرار دادی با سابقه 5 سال تا سقف 150/000/000 میلیون ریال   – دانشجو فقط با ارائه سند تعهد محضري مبني بر بازپرداخت بدهي خود مي تواند از امكانات و تسهيلات رفاهي دانشگاه استفاده نمايد .

2. بررسي و ثبت كامپيوتري درخواستهاي وام دانشجويان

3. ارسال ليستهاي وام به صندوق و دريافت چك وام از امورمالي صندوق

4. واريز وجه به حساب دانشجويان

وام ضروري :

مراحل پرداخت وام ضروري همانند وام تحصيلي مي باشد با اين تفاوت كه دانشجو جهت دريافت اين وام بايد واجد يكي از شرايط زير بوده و مدرك ارائه نمايد .

-  رویدادهای موارد خاص وام ضروری برای همه مقاطع : 

1. تولد فرزند دانشجو متاهل 39 میلیون ریال 

2. فوت پدر ، مادر همسر یا فرزند دانشجو 39 میلیون ریال 

3. دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات 65 میلیون ریال 

4. دانشجویان مبتلا به بیمارهای خاص و پر هزینه 65 میلیون ریال 

5. بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو 52 میلیون ریال 

6. سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا سقف 65 میلیون ریال 

7.  دانشجویان برتر نمونه کشوری و مبتکر 39 میلیون ریال 

8. رویداد حوادث و بلاهای طبیعی 39 میلیون ریال 

9. دانشجویان قهرمان ورزشی 26 میلیون ریال 

10. دانشجویان توان خواه 65 میلیون ریال 

11. رویداد ازدواج 39 میلیون ریال 

وام وديعه مسكن :

كليه دانشجويان روزانه متاهل كه ساكن خوابگاه نيستند و مسكن اجاره اي دارند مي توانند از وديعه مسكن در قبال ارائه اجاره نامه رسمي  به همراه کد رهگیری ، در طول هر مقطع تحصيلي يك نوبت استفاده نمايند ، ارائه کارنامه کلی تحصیلی الزامی می باشد .

تبصره (۱)– وجه مبلغ پرداختي بيش از مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود .

تبصره (۲) – در صورتي كه زوجين دانشجو باشند فقط يكي از آن دو مي تواند از وديعه مسكن بهره مند گردد.

وديعه مسكن برخلاف ديگر تسهيلات صندوق پس از فارغ التحصيلي بصورت يكجا از دانشجو دريافت مي گردد. مقدار وام وديعه مسكن براي دانشجويان دوره كارشناسي

 و دانشجويان تحصيلات تكميلی 195/000/000 ريال مي باشد .

وام ضروري :

به حداكثر ۵۰% دانشجوياني كه در نتيجه رويدادها با مشكل مالي مواجه مي شوند به پيشنهاد معاونت محترم دانشجوئي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موافقت رئيس محترم دانشگاه ، موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان وام ضروري تعلق مي گيرد.

- سقف وام ضروري براي هر رويداد در طول تحصيل يك نوبت مي باشد.

وام ضروري دانشجويان مبتكر ( روزانه و شبانه ) :

به دانشجويان مبتكر كه حائز شرايط دريافت وام شده و به تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ، دبيرخانه جشنواره خوارزمي و جشنواره جوان خوارزمي يا معاونت پژوهشي دانشگاه رسيده حداكثر مبلغ 39/000/000 ريال وام پرداخت مي شود .

به دانشجويان متاهل كليه مقاطع تحصيلي كه مسكن اجاره اي در اختيار دارند حداكثر سقف وديعه مسكن دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي پرداخت مي شود .

وام يا كمك هزينه موارد خاص : 

به دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات ، مبتلا به بيماريهاي خاص و پر هزينه و ساير موارد مشابه كه به تشخيص رئيس صندوق رفاه و تائيد وي باشد وام يا كمك هزينه قابل پرداخت مي باشد .

وام ویژه دکتری از منابع صندوق دکتری تخصصی ناپیوسته بصورت ماهیانه 10 میلیون ریال 

وام ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاون دکتری تخصصی ناپیوسته 7 میلیون ریال بصورت ماهیانه 

شرایط دریافت وام شهریه : ( نوبت دوم شهریه پرداز ) 

مبلغ وام شهریه برای دانشجویان کارشناسی مبلغ 13/000/000 ریال برای دانشجویان کارشناسی ارشد 26/000/000 ریال و برای دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته 65/000/000 ریال می باشد . 

ضمناً مبالغ وام های مذکور به حساب شهریه دانشگاه واریز می گردد . 

وظايف اداره وام و رفاه :

بطور كلي وظايف اين اداره به دو قسمت عمده تقسيم مي گردد :

  • پرداخت تسهيلات رفاهي به دانشجويان
  • بازپرداخت شامل محاسبه ، قسط بندي ، بازپرداخت بدهي دانشجويان

شرايط وام گيرندگان : 

  • دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجوئي
  • دارا بودن اولويت نياز مالي
  • عدم استفاده از وام يا كمك يا بورس تحصيلي
  • در زمان دريافت وام ، عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد به استثناي كاردانشجوئي
  • ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزش ( دانشجوي تمام وقت )
  • مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل ( براي دانشجويان نيسمال سوم به بعد )
  • سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر در زمان درخواست وام و يا بهره مند از خوابگاه

مدت استفاده از وامها در طول تحصيل به شرح زير مي باشد :

كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر ۲ سال تحصيلي ( چهار نيمسال )

كارشناسي حداكثر ۴ سال تحصيلي ( هشت نيمسال )

كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي حداكثر ۶ سال تحصيلي ( دوازده نيمسال )

دكتري تخصصي ( غير بورسيه ) حداكثر ۴ سال تحصيلي ( هشت نيمسال )

بازپرداخت وامها و تسهيلات رفاهي اعطائي :

* بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان ملزم مي باشند حسب وضعيت تحصيلي ( فراغت ، انصراف ، ترك و يا اخراج از تحصيل طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وامهاي دريافتي ، اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجوئي و وديعه مسكن اقدام نمايند .

* دانشجويان انصرافي ، ترك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وامهاي دريافتي و هزينه هاي مربوطه به استفاده از خوابگاه دانشجوئي مي باشند .

* دانش آموختگاني كه قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را دارند بايد كل بدهي خود را يكجا تسويه نمايند و در صورتي كه بصورت بورسيه دولتي قصد عزيمت دارند مي توانند با سپردن تعهد محضري ، بازپرداخت بدهي خود را به بعد از فراغت از تحصيل موكول نمايند .

* وديعه مسكن و ديركرد تخليه خوابگاه جزء بدهي دانش آموخته ، تقسيط نخواهد شد و بهره مندان از آن موظفند قبل از صدور دفترچه اقساط كل مبلغ را به حساب صندوق واريز و فيش آن را ارائه نمايند.

مراحل بازپرداخت بدهي هاي دانشجويان به صندوق به شرح ذيل مي باشند :

الف - محاسبه : دانشجوي فارغ التحصيل قبل از انجام هرگونه اقدامي جهت فارغ التحصيلي ، ابتدا به اموردانشجوئي و اداره امورخوابگاهها مراجعه و با اداره امورخوابگاهها تسويه حساب مي نمايد آنگاه با ارائه اين تسويه حساب به اداره وام و رفاه ، كارشناس اداره اجاره بهاي خوابگاه و مقدار وام فارغ التحصيل را محاسبه  مي نمايد.

ب – قسط بندي : دانشجوئي كه مايل به پرداخت اقساط بدهي خود به صندوق رفاه مي باشد ، پس از محاسبه توسط كارشناس اداره به اطلاع کامل كارشناسي اداره  مي رساند و قسط بندي بدهي دانشجو به دو صورت زير انجام مي پذيرد :

دانشجويان پسر مشغول خدمت سربازي : براي اين دانشجويان دفترچه اقساط با فرجه دو سال و نه ماه پس از فارغ التحصيلي صادر مي شود .

دانشجويان پسر غير مشمول و دانشجويان دختر : براي اين دانشجويان دفترچه اقساط با فرجه ۹ ماه پس از فارغ التحصيلي صادر مي شود .

تذكر: جهت اطمينان از بازپرداخت بدهي دانشجويان ، گواهي موقت تحصيلي فارغ التحصيلان ، مدت دار صادر مي شود .

باز پرداخت بدهي : 

دانشجويان كه بدهي خود را به صورت نقد و يا اقساط پرداخت نموده اند با ارائه مدارك ( حواله يا فيش واريزي) به اداره وام و رفاه ، تسويه حساب نهائي دريافت نموده و جهت دريافت دانشنامه به آموزش ارائه مي دهد .

شرايط و ضوابط بازپرداخت وامها و تسهيلات رفاهي : 

دانشجويان موظفند پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت كل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمايند تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهيلات ووام توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين خواهد شد . 

تاريخ شروع پرداخت اولين قسط دفترچه اقساط به قرار زير مي باشد :

الف)- زنان دانش آموخته و مرداني كه خدمت نظام وظيفه را انجام داده اند و يا از خدمت معاف گرديده اند ۹ ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل

ب)- دانش آموختگاني كه خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند ۹ ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظيفه ، پس از فراغت از تحصيل

بدهكاران داراي دفترچه اقساط ، بايد در تاريخ سررسيد به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir قسمت پرداخت دفترچه اقساط یا به يكي از شعب بانكهاي تجارت عامل در سراسر كشور مراجعه و مبلغ مندرج در دفترچه را به حساب اعلام شده در دفترچه اقساط به نام صندوق رفاه دانشجويان واريز و نسخه دوم و رسيدمخصوص پرداخت كننده را تا تسويه حساب نهائي نزد خود نگهداري نمايند .

- صدور و ارسال هرگونه تائيديه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات و همچنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور دفترچه اقساط مي باشد و تسليم اصل مدارك پس از استرداد كل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر مي باشد .

- دانشجوياني كه به مقام رفيع شهادت نائل يا جانباز ، از كارافتاده كلي يا فوت شده يا مي شوند در صورت اعلام رويداد مذكور از طريق مراكز زيربط از بازپرداخت كليه ديون بجز وديعه مسكن و جريمه عدم تخليه به موقع خوابگاه معاف مي شوند .

- دانشجويان انصرافي ، ترک تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وامهاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از خوابگاه دانشجوئي به حساب اعلام شده صندوق رفاه در شعب بانك عامل و به نام صندوق رفاه دانشجويان مي باشند .

                                                                                                 كاركنان

                                                                   اطلاعات و شماره تماس كاركنان اداره وام و رفاه

                                                                               اموردانشجوئي اداره وام و رفاه

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

محل كار

تلفن تماس

شرح وظايف

۱

عبدالقادر برآهوئي

رئيس اداره وام و رفاه

امور دانشجوئي اداره وام و رفاه

۶۴۰۹

 

۲

زهره مرجانی 

كارشناس وام و باز پرداخت وام

۶۴۲۶

ثبت نام کلیه وام هاي دانشکده های مربوطه و تسویه حساب

۳

قدسيه نوري

كارشناس وام و باز پرداخت وام

2949

ثبت نام کلیه وام های دانشکده های مربوطه و تسویه حساب

۴

جواد براهوئي نسب

كارشناس وام وباز پرداخت وام

2804

ثبت نام کلیه وام های دانشکده های مربوطه و تسویه حساب 

۵

-------

---------

---------

----------- ------------------------

۶

فرحناز مير

كارشناس وام و باز پرداخت وام

2949

ثبت نام کلیه وام های دانشکده های مربوطه و تسویه حساب 

۷

پرویز سپاهی 

كارشناس وام و باز پرداخت وام

2804

ثبت نام کلیه وام های دانشکده های مربوطه و تسویه حساب


 

 

تذکر : 

لطفاً جهت دانلود فرم های سند تعهد نامه دانشجوئی از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان قسمت فرم های سال 1399 اقدام نمائید.

و یا سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان معاونت دانشجوئی قسمت فرم ها مراجعه نمائید .