مدیریت امور دانشجویی


مدیریت امور دانشجویی

         مدیر امور دانشجویی

        علیرضا ملاحسینی

 

          تلفن: ۳۱۱۳6431-۰۵۴

          فکس: ۳۳۴۴۷۰۹۲-۰۵۴

          پست الکترونیک: 

 

اداره كل امور دانشجوئي در قالب سه اداره مشروحه ذيل عهده دار امور معيشت دانشجويان مي باشد :

  • اداره امورخوابگاهها
  • اداره وام و رفاه
  • اداره امورتغذيه

اداره امورخوابگاه ها :

اداره امورخوابگاهها يكي از مجموعه ادارات حوزه مديريت خدمات دانشجوئي دانشگاه است كه علاوه بر اسكان دانشجويان غير بومي و ميهمان ، كنترل كامل به حفظ و نگهداري خوابگاه ، رعايت نظافت و بهداشت عمومي و مسائل انضباطي خوابگاههاي دانشجوئي را متناسب با آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوطه به عهده دارد اين اداره در حال حاضر بيش از ۳۵ بلوك خوابگاه مختلف در مجموعه پرديس دانشگاه و خارج از پرديس را به اسكان دانشجويان اختصاص داده كه از اين تعداد ۲۹ خوابگاه در مجموعه پرديس و ۶ خوابگاه در سطح شهر مي باشد و از ۶ خوابگاههاي سطح شهر ۵ خوابگاه خودگردان و مربوط به دانشجويان دختر شبانه و يك خوابگاه مربوط به دانشجويان پسر شبانه مي باشد .

( جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک امور خوابگاهها مراجعه فرماييد)

 

اداره وام و رفاه :

اين اداره مسئوليت پرداخت انواع وامها و نيز پرداخت بيمه حوادث و درماني را به دانشجويان عهده دار مي باشد .

اداره وام و رفاه حلقه رابط دانشگاه سيستان و بلوچستان با صندوق رفاه دانشجويان كشور مي باشد و درخواستهاي دانشجويان جهت دريافت تسهيلات را به صندوق رفاه دانشجويان منتقل نموده ، در صورت تائيد صندوق تسهيلات و وامها به حساب دانشجويان واريز مي گردد .

( جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک امور وام و رفاه مراجعه فرماييد)

 

اداره امورتغذيه:

اداره تغذيه از دو مجموعه مجزا تشكيل شده است ، سلف سرويس شماره يك واقع در دانشكده مهندسي با ظرفيت سرويس دهي به ۵۰۰۰ دانشجو و سلف سرويس شماره دو واقع در دانشكده ادبيات با ظرفيت سرويس دهي به ۳۵۰۰ نفر دانشجو در هر وعده و سلف سرويس شماره سه واقع در دانشكده مهندسي با ظرفيت دهي ۱۵۰۰ نفر در هر وعده مي باشد 

( جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک امور تغذیه مراجعه فرماييد)

** اخیراً شبکه اجتماعی دانشگاه با آدرس usbplus.ir برای بهره مندی از خدمات رفاهی قابل استفاده می باشد **