درباره مرکز


درباره مرکز

 

 معرفی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف توسعه ورزش و تندرستی در بین دانشجویان مطابق دستورالعمل‌های ارسالی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از سال ۱۳۸۸، مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی را راه اندازی نمود.

در این مرکز شاخص های اسکلتی ـ قامتی و فیزیولوژیکی ـ عملکردی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان توسط متخصصان علوم ورزشی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ضعف ها و ناهنجاری های عضلانی ـ اسکلتی و مشکلات فیزیولوژیکی و عملکردی شناسایی می‌شود و بر اساس وضعیت بدنی افراد مشاوره ورزشی در جهت پیشگیری یا درمان ناهنجاری های اسکلتی قامتی و رفع مشکلات فیزیولوژیکی و عملکردی ارائه می شود.