مدیران اسبق


مدیران اسبق

جناب آقای عبدالکریم عنایت 

تاریخ تولد : 1327/1/1 

محل تولد : دزفول 

مدرک تحصیلی : لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی 

مرتبه علمی : مربی 

مدت فعالیت اجرایی : از سال 1363 - 1355 و 1370 - 1368 


جناب آقای غلامرضا بزی 

تاریخ تولد : 1325 

محل تولد : زابل 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی 

مرتبه علمی : کارمند 

مدت فعالیت اجرایی : 1368 - 1363


جناب آقای سید علی نقیب طباطبائی 

تاریخ تولد : 1331/10/1 

محل تولد : بیرجند 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی 

مرتبه علمی : مربی 

مدت فعالیت اجرایی : 1378 - 1370  و 1386 - 1381


جناب آقای دکتر محمود فاضل بخششی

تاریخ تولد : 1337/9/4

محل تولد : بجنورد 

مدرک تحصیلی : دکتری علوم ورزشی 

مرتبه علمی : استادیار 

مدت فعالیت اجرایی : 1380 - 1378


 شادروان جناب آقای دکتر امیرحسین کریمی 

تاریخ تولد : 1343/7/20 

محل تولد : بم 

مدرک تحصیلی : دکتری علوم ورزشی 

مرتبه علمی : استادیار 

مدت فعالیت اجرایی : 1389 - 1387 


جناب آقای دکتر محسن غفرانی 

تاریخ تولد : 1345/5/12

محل تولد : قوچان 

مدرک تحصیلی : دکتری علوم ورزشی 

مرتبه علمی : دانشیار 

مدت فعالیت اجرایی : 1389 تا بهمن 1400