کارکنان


کارکنان

معاون مدیر تربییت بدنی:
عبدالله یاراحمدی پست الکترونیک: Abdi339686@yahoo.com شماره تماس : 31136497
معاون بخش بانوان اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
ناهید شریعتی نیا پست الکترونیک: n.sh.nya.936@gmail.com شماره تماس: 31136495
رئیس اداره :
شیرعلی راشکی پست الکترونیک: sharsharef@gmail.com شماره تماس: 31132932
کارشناس مسئول ورزش برادران:
مجیدحدادی شماره تماس: 31132674
کارشناس:
شیرین علی نژاد پست الکترونیک : alinezhad_shirin@yahoo.com شماره تماس :31136498
مسئول دفتر مدیر تربیت بدنی:
عزیزالله براهویی شماره تماس: 31132915
سرپرست استخر_ناجی :
وفا زائرمیری شماره تماس: 31132581
سرناجی :
صفا زائر میری
انبار دار:
عیسی سالاری پور
تأسیسات تربیت بدنی:
کریم شه بخش شماره تماس: 31132913
متصدی سالن 22بهمن:
حیدر رستمی عنایت شماره تماس : 31132913
متصدی سالن معین:
راضیه کمرکی شماره تماس : 31132753
متصدی سالن معین شیفت عصر:
کبری کخای مقری شماره تماس: 31132757
سرایدار سالن معین:
غلامعلی رستگار شماره تماس: 31132757
متصدی سالن کوثر شیفت عصر:
معصومه عباسی شماره تماس: 31132899
متصدی سالن کوثر:
فاطمه نوفرستی شماره تماس : 31132899
متصدی سالن تندرستی مهندسی:
حسین اکبر زاده شماره تماس : 31132801
خدمات سالن 22 بهمن:
پردل اسکندری
خدمات سالن 22بهمن:
خدانظر گمشادزهی
خدمات سالن معین:
نبی شه بخش حسینی
خدمات استخر:
برات جهانتیغ