خدمات


خدمات

خدمات مرکز
بررسی و ارزیابی شاخص های وابسته به سلامت جسمانی


بررسی وضعیت ترکیب بدنی


ارزیابی وضعیت قامتی - اسکلتی دانشجویان با ابزارهای مناسب و آزمون های استاندارد


بررسی وضعیت عملکردی با ابزارها و آزمون های استاندارد


ارئه خدمات مشاوره ورزشی و تندرستی بر اساس وضعیت بدنی افراد


ارائه تمرینات اصلاحی


ارائه پروتکل های تمرینی مناسب


• ارائه مشاوره تغذیه ورزشی