بازنشستگان


بازنشستگان

آقای محمدکریم شه بخش
بایگان
آقای نور محمد فرهمندیان
انباردار
آقای محمد علی اکبر زاده
رئیس اداره
آقای عیدو جانباز
متصدی سالن
آقای خان محمد ملک رئیسی
خدمات
شادروان آقای احمد خمر شاه دوست
باغبان
شادروان آقای علیرضا مرغزاری
مسئول سالن22 بهمن
آقای عیسی سارانی فاتح
مسئول سالن
شادروان آقای ایوب شیری
سرایدار سالن 22 بهمن
آقای علی نوفرستی
سرایدار سالن معین
آقای محمد کوهستانی
مسئول سالن بدنسازی
خانم فاطمه میرشکار
خدمات استخر