اهداف و ماموریت ها


اهداف و ماموریت ها

اهداف و ماموریت ها
۱- ارزیابی شاخص های سلامتی و عوامل آمادگی جسمانی
تکمیل فرم پیشینه ورزشی
تکمیل فرم وضعیت تندرستی
اندازه گیری قد و وزن
اندازه گیری محیط کمر و لگن
اندازه گیری فشارخون و ضربان قلب استراحتی
بررسی ترکیب بدن
آزمون خمش به جلو
آزمون پرش عمودی سارجنت
آزمون قدرت پشت و پا
آزمون پله کویین

۲- ارزیابی ساختار اسکلتی و قامتی
وضعیت قرارگیری سر و گردن
وضعیت قرارگیری شانه ها
وضعیت قرارگیری ستون فقرات
وضعیت قرارگیری لگن
وضعیت قوس کمری
وضعیت پشت گرد
وضعیت کف پا
وضعیت زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری


۳- ارزیابی عملکرد حرکتی و پوسچر پویا(آزمون FMS )