واحد تعمیرات دانشکده ادبیات - خواهران


واحد تعمیرات دانشکده ادبیات - خواهران

مسئول واحد تعمیرات سراهای خواهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

مهدی جلال زهی 

تلفن : 05431132314
 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد تعمیرات سراهای خواهران ( دانشکده ادبیات ) 

1. پیگیری و رفع مشکلات فنی و تاسیساتی موجود در سراها بصورت شبانه روزی 

2. پیگیری و اعلام تجهیزات مورد نیاز حوزه سراها 

3. نظارت بر عملکرد پرسنل واحد تعمیرات و گزارش کاری به رئیس اداره سراها