یکشنبه های آموزشی


یکشنبه های آموزشی

یکشنبه 7 آذر
یکشنبه 7 آذر
یکشنبه 14 آذر
یکشنبه 14 آذر
یکشنبه 21 اذر
یکشنبه 21 اذر
یکشنبه 16 آذر
یکشنبه 16 آذر

محتوی آموزشی کلاس تهیه و تنظیم صورتجلسات آموزشی


http://webinar2.usb.ac.ir/pqipmspx3l8y/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pnonly8sv5nj/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pcwot34tg35d/?proto=true

یکشنبه 23 آبان
یکشنبه 23 آبان

محتوی آموزشی کلاس فرآیند تصویب پروپوزال و فرآیند عقد قرارداد مدرسان مدعو


http://webinar2.usb.ac.ir/pdzjvj5mhh5h/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pzgpifqpckcd/?proto=true

یکشنبه 30 آبان
یکشنبه 30 آبان

گزارش تحقیقاتی دوماهه و چهار ماهه

http://webinar2.usb.ac.ir/pp7z8kvzhf1d/?proto=true

تصویب پروپوزال

http://webinar2.usb.ac.ir/peu6ffq9sb1k/?proto=true

دفاع از پارسا

http://webinar2.usb.ac.ir/pi8c2gl0z84v/?proto=true