یکشنبه های آموزشی


یکشنبه های آموزشی

یکشنبه آموزشی مورخ 13 آذر 1401
یکشنبه آموزشی مورخ 13 آذر 1401
تمدید سنوات مقطع کارشناسی
یکشنبه آموزشی
یکشنبه آموزشی
یکشنبه آموزشی 1 خرداد 1400
یکشنبه آموزشی 4 اردیبهشت ماه 1401
یکشنبه آموزشی 4 اردیبهشت ماه 1401

http://webinar2.usb.ac.ir/pzam1l0b96or/?proto=true

یکشنبه های آموزشی
یکشنبه های آموزشی
یکشنبه آموزشی 25 اردیبهشت ماه
یکشنبه های آموزشی 28 فروردین ماه
یکشنبه های آموزشی 28 فروردین ماه

http://webinar2.usb.ac.ir/pav8oq2r5vi4/?proto=true

https://www.usb.ac.ir/Rules/ID/13988

یکشنبه های آموزشی 21 فروردین
یکشنبه های آموزشی 21 فروردین

http://webinar2.usb.ac.ir/ps0u6ipdrn4a/?proto=true

یکشنبه 30 آبان
یکشنبه 30 آبان

گزارش تحقیقاتی دوماهه و چهار ماهه

http://webinar2.usb.ac.ir/pp7z8kvzhf1d/?proto=true

تصویب پروپوزال

http://webinar2.usb.ac.ir/peu6ffq9sb1k/?proto=true

دفاع از پارسا

http://webinar2.usb.ac.ir/pi8c2gl0z84v/?proto=true

یکشنبه 23 آبان
یکشنبه 23 آبان

محتوی آموزشی کلاس فرآیند تصویب پروپوزال و فرآیند عقد قرارداد مدرسان مدعو


http://webinar2.usb.ac.ir/pdzjvj5mhh5h/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pzgpifqpckcd/?proto=true

یکشنبه 16 آبان
یکشنبه 16 آبان

محتوی آموزشی کلاس تهیه و تنظیم صورتجلسات آموزشی


http://webinar2.usb.ac.ir/pqipmspx3l8y/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pnonly8sv5nj/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pcwot34tg35d/?proto=true