اداره رسیدگی به اسناد


اداره رسیدگی به اسناد

۱- انجام امور مربوط به ثبت و نگهداری دفاتر مربوط به پرداختها و دریافتهای دانشگاه

۲- پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری و وظیفه بگیران و مطالبات موسسات

۳- انجام امور مربوط به تنظیم لیست و اسناد حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه اعم ازشاغل بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر و فرمهای مختلف جهت ارائه به هزینه های دانشگاه

۴- تنظیم اسناد مربوط به هزینه های دانشگاه

۵- انجام امور مربوط به نگهداری حساب تنخواه گردان حسابداری دانشگاه

۶- انجام امور مربوط به نگهداری حساب علی الحساب و پیش پرداخت کارکنان واردات تابعه دانشگاه

۷- انجام امور مربوط به وصول درآمدهای عمومی ، سپرده ها ، مطالبات ، نگهداری حساب و انتقال آنها حسب مورد به حسابهای بانکی و حسابهای خزانه

۸- رسیدگی به درخواست و وصول وجه اعتبارات مربوط به هزینه های مستمر وغیرمستمر دانشگاه و دیون

۹- انجام امور مربوط به صدور چکهای متعلق به اشخاص ، شرکتها ، موسسات و کارکنان دانشگاه ، ثبت چکهای صادره در دفتر مربوطه و نگهداری ته چکها و دسته چکهای تحویلی

۱۰- انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم صورت مغایر ت حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دانشگاه

۱۱- رسیدگی به درخواستها و حواله های مربوط به هزینه های مختلف اعم از پرسنلی، اداری و هزینه های متفرقه دانشگاه

۱۲- تهیه درخواست حقوق بازنشستگان و موظفین و تهیه درخواست ترمیم حقوق آنان با رعایت قوانین و مقررات جاری

۱۳- تنظیم دفاتر مربوط به علی الحسابها ، پیش پرداختها و تنخواه گردان دانشگاه و نظارت وپیگیری در مورد واریز حسابهای فوق