اداره امور عمومی


اداره امور عمومی

شرح وظایف امور عمومی

 • برنامه ريزي وانجام امور محوله ازقبيل: نظافت روزانه محوطه واطاقهاو ساختمانهاووسائل اداري
 • برنامه ريزي انجام امور باغباني وفضاي سبز دانشگاه
 • همكاري با اداره روابط عمومي وتاسيسات و...درامر برگزاري جشنهاوسمينارها و...
 • همكاري با ساير واحدهادرامور مربوط به نظافت ،جا بجايي وحمل ونقل اثاثيه و...
 • پيش بيني پرسنل موردنياز واطلاع آن به مسئولين ذيربط
 • انجام هرگونه نقل و انتقال اموال بين واحدهاي دانشگاه
 • انجام امورمربوط به تعيين موجودي و اعلام به واحدهاي ذيربط به منظور خريدكالاها ي پيشنهادي واحدها
 • نظارت برحسن انجام وظيفه انبارداران واحدهاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنان با انبار مركزي
 • انجام امور بيمه وسايط نقليه
 • شركت در مناقصه ، مزايده و اظهار نظركارشناسي در اين زمينه
 • مراقبت در آماده نگهداشتن وسائل آتش نشاني وانجام امور مربوط به تامين وسايل فني درمواقع برگزاري جشنها،چراغانيهاوكنفرانسها
 • تامين ومراقبت در حفظ ساختمانها واثاثيه وجلوگيري ازهرنوع خسارت وسوانح واستفاده ازوسائل آتش نشاني
 • تنظيم فعاليت ها وتقسيم كار باغبانها وتلفنچي ها پيشخدمتها وكليه مشاغل خدماتي كه در واحد مذكور اشتغال دارند
 • نظارت ومراقبت ونگهداري كليه وسائط نقليه دانشگاه
 • نظارت وكنترل تعميرات اتومبيلها ي دانشگاه وتشخيص عيوب وسائط نقليه وتعميرات به موقع آنها
 • نظارت بركارتعميرگاه وانجام تعميرات جزئي و احيانا كلي ترتا حدممكن
 • تهيه و تنظيم برنامه كار رانندگان با هماهنگي ساير واحدها با الويت امور علمي وتخصصي وبازديدهاي دانشجويان
 • پيش بيني لوازم ووسايل مرتبط به ماشين آلات ووسائط نقليه
 • تهيه شناسنامه كليه ماشين آلات ووسائط نقليه