معاونت پرسنلی مدیریت امور اداری


معاون پرسنلی امور اداری

معاون پرسنلی امور اداری
مهندس محسن شهرکی

ارشد فناوری اطلاعات

 

تلفن: 3113۶۲۱5
فکس: 33۴۴۶۷۷۴
پست الکترونیک: edari@usb.ac.ir

آدرس پستی: زاهدان- خيابان دانشگاه - سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان- مديريت امور اداري

کدپستی:۹۸۱۶۷۴۵۸۴۵

 

شرح وظايف معاونت پرسنلی امور اداري :

 • اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي و پشتيباني.
 • تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تأييد.
 • مطالعه و بررسي رسته­هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري معاونت طرح وتوسعه.
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامی هيأت علمي و غیر هیات علمی در رابطه با كليه موارد استخدامي
 • برنامه ريزي در جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي.
 • تهيه كليه احكام پرسنلي در امور استخدام، ترفيع، انتقال ، انتصاب ، مرخصي ها ، بازنشستگي و غيره با رعايت مقررات مربوط وپيش بينی آنها در زمان مقتضی.
 • شركت در جلسات كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و سایرکمیته ها و هيات ها و... و انجام وظايف مربوط حسب مورد.
 • نگهداري پرونده هاي پرسنلي اعم از هيات علمی و غير هيات علمی وايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به رفاه كاركنان و اعضای هيأت علمي مانند: ايجاد مهد كودك، امور بيمه  و خدمات درماني و امور مربوط به تعاوني مسكن و مصرف دانشگاه و غيره
 • شركت در تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي دانشگاه و همكاري با دفتر طرح وتوسعه
 • اظهار نظر در مورد آئين نامه ها و مقررات استخدامي
 • تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي شاغلين و بازنشستگان دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آن
 • انجام امور كاركناني كه از طريق شركت خدماتي معرفي مي شوند.
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف واحدهاي تابعه
 • نظارت بر كار كليه كاركنان ذيربط واطمينان از صحت عملكرد آنها در اداره امور واحدهاي تابعه
 • تعيين و تفسير خط مشي تعيين شده در زمينه‏ هاي تداركاتي
 • نظارت بر انجام امور کاردکس، انبارها و انبارگرداني با همكاري مدير امور مالی بر اساس مقررات و ارائه گزارشات مربوط
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و نظارت در ورود و خروج و حضور و غياب كاركنان و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و ارائه گزارشهاي لازم
 • ارائه به موقع گزارش كار شاغلين به معاونت اداری و مالی جهت پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه و تاييد كاركرد شاغلين خدماتي با همکاری واحدهاي مربوطه جهت ارائه به معاونت اداری و مالی
 • پيش‏بيني، تهيه و توزيع مايحتاج واحدهاي مختلف دانشگاه، طبق‏ برنامه‏ تعيين‏ شده و مقررات مربوط
 • اجراي مصوبات كميسيون موضوع ماده 45 آيين‏نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي ادارات تابعه و نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه.
 • انجام امور مربوط دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران
 • انجام کليه فعاليت های مرتبط با بهبود شامل: تعيين اهداف براساس سياستها و استراتژی های کلان دانشگاه، شناسايی فعاليتها، مستند سازی، تهيه  فرآيندها، روشها و دستور العمل های اجرايی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزيه و تحليل داده ها و ارزيابی عملکرد و بازخور فعاليت ها و همکاری با معاونت طرح و توسعه دانشگاه
 • اعمال و اجراي قوانين ، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي كاركنان
 • انجام امور استخدامي ( استخدام ، ترفيع ، انتقال ، مرخصي ، با زنشستگي و غيره ) براساس مقررات و آئين نامه هاي موضوعه
 • پيش بيني كادر اداري وفني مورد نيازدانشگاه
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان
 • رسيدگي به امور بازنشستگان
 • اعمال و اجراي قوانين ، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيات علمي
 • پيش بيني كادرهيات علمي مورد نيازبا هماهنگي واحدهاي مربوطه
 • مراقبت دراجراي مقررات انظباطي اعضاي هيات علمي بر اساس گزارشهاي ارسالي ازواحدهاي مربوطه