اداره اعتبارات و تعهدات و درآمدها


اداره اعتبارات و تعهدات و درآمدها

۱- رسیدگی و انجام امور مربوط به اخذ صورت دریافتها و پرداختهای روزانه و مدارک مربوطه و ثبت ارقام در دفاتر

۲- رسیدگی ،نظارت و انجام امور مربوط به تنظیم حساب ماهانه ، نهایی و تفریق بودجه سالانه دانشگاه از بابت اعتبارات جاری و ارسال آن به دیوان محاسبات و اداره کل تمرکز حسابها و امور حسابداریها با رعایت قوانین و مقررات جاری

۳- نظارت ، رسیدگی و صدور اسناد هزینه های کامپیوتری و درخواستها از محل اعتبارات جاری

۴- رسیدگی ،نظارت و تنظیم و نگهداری امور مربوط به حساب اعتبارات جاری بازنشستگان و موظفین

۵- رسیدگی ،نظارت و ثبت اقلام مربوطه به بستن حساب اعتبارات هفت گانه دانشگاه

۶- تنظیم فرم و درخواست وجه بر پایه اعتبارات ابلاغی

۷- نگهداری بودجه رسمی و تفصیلی دانشگاه بر حسب اعتبار مصوب و واحد استفاده کننده

۸- تهیه و صدور حواله اعتبارات

۹- تعهد احکام استخدامی و مزایای کارکنان دانشگاه

۱۰- تعهد درخواستهای خرید

۱۱- منظور نمودن کلیه تعهدات و پیش پرداختها به هزینه قطعی

۱۲- تهیه گزارشهای مورد لزوم

۱۳- تهیه آمار ماهانه در مورد جمع ارقام تعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات

۱۴- تنظیم حواله های ارزی

۱۵- رسیدگی ونظارت بر کار همکاران تحت نظر و تقسیم صحیح کار بین آنان و همچنین ایجاد تفاهم کاری در واحد مربوطه