مدیریت امور مالی


مدیریت امور مالی

مدیر امور مالی

دکتر رامین زراعتگری

دکترای حسابداری

 

تلفن: 33۴۴۶۲۵۱
پست الکترونیک:

آدرس پستی:زاهدان- خیابان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان- مدیریت امور مالی

 

عمده وظایف مدیر امور مالی در دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح ذیل می باشد:

 

۱- امضا اسناد ، سایر مدارک مالی ، چکهای صادره مربوط به حسابهای دانشگاه.

۲- برنامه ریزی و تعیین روشهای مناسب جهت انجام امور جاری و اجرائی دقیق مقررات

۳- نظارت بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و مصوبات هیئت امنا دانشگاه

۴- نظارت بر نگهداری اسناد و دفاتر مالی و تنظیم گزارشهای مالی

۵- نگهداری ، حفظ ، حراست ، تحویل و تحول وجوه ، نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادر

۶- نظارت بر نگهداری حساب اموال دانشگاه

۷- رسیدگی به حساب ابواب جمعی جمعداران و حسب مورد اعلام تخلف آنان

۸- مراقبت و نظارت مستمر در تنظیم حسابها و رفع تنگناهای موجود

۹- بررسی و کنترل مستمر اعتبارات و تعهدات دانشگاه و ابلاغ خط مشی صحیح در نحوه تنظیم حسابها در اجرای مقررات ماده ۵۷ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

۱۰- بررسی ، کنترل و نظارت مستمر در جهت انجام کلیه هزینه ها بر اساس قانون مالی و معاملاتی دانشگاه

۱۱- رسیدگی به حساب تنخواه گردان پرداختی به عاملین امور مالی در قسمتهای مختلف دانشگاه هر ۳ ماه یکبار

۱۲- رسیدگی به حساب اموال دانشگاه و نظارت و پیگیری در تهیه فرمها ی مربوطه و ارسال آن به اداره اموال نمایندگی خزانه استان

۱۳- نظارت در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و موظفین ، کارکنان رسمی ، پیمانی قراردادی ، اعضای هیات علمی

۱۴- پیگیری های لازم در جهت واریز و مستهلک نمودن تنخواه گردان ، پیش پرداخت وعلی الحسابهای جاری و سنواتی