امور اداری و پشتیبانی


مدیریت امور اداری

مدير امور اداري
دکتر حمیده سراوانی

دكتری شیمی - معدنی

 

تلفن: 3113۶۲۱۶
فکس: 33۴۴۶۷۷۴
پست الکترونیک: edari@usb.ac.ir

آدرس پستی: زاهدان- خيابان دانشگاه - سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان- مديريت امور اداري

کدپستی:۹۸۱۶۷۴۵۸۴۵

 

 

مديريت امور اداري در واقع جنبه‌هاي انساني سازمان را در بر مي‌گيرد، زيرا انسان عامل مهمي در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار مي‌رود. تحقيقات امروزي بيانگر اين واقعيت است كه رابطه نزديكي بين نحوه مديريت منابع انساني و امكان نيل به اهداف سازماني وجود دارد، از اين روست كه اين مديريت امروزه به منزله يكي از شريان‌هاي مهم و حياتي هر سازماني محسوب مي‌گردد. مديريت منابع انساني، تخصص ويژه‌اي است كه كوشش مي نمايد تا در جهت كسب رضايت كاركنان و تأمين هدف هاي سازماني گام برداشته و سياست‌گذاري نمايد.

مديران منابع انساني به طور كلي داراي دو نوع وظيفه مي‌باشند:

اول: برنامه ريزي، سازمان‌دهي، رهبري، نظارت و هماهنگي در واحد تحت نظارت خود و اجراي عمليات تاكتيكي.

دوم: وظايف اختصاصي يعني انجام كليه‌ي عمليات لازم جهت استخدام، در زمان اشتغال و هنگام بازنشستگي تا پايان عمر يك نيرو. مديريت امور اداري سازمان در راستاي تحقق اهداف سازماني خود، اهم برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر روي منابع انساني (ركن اصلي و اساسي سازمان)، اجراي صحيح بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و... در چار چوب مقررات و قانون نموده كه خلاصه‌اي از آن به‌شرح ذيل مرقوم مي‌گردد.

شرح وظايف مديريت امور اداري :

۱- رهبري و نظارت بر حسن انجام اقدامات جاري واحدهاي تابعه .

۲- پيش بيني و تهيه نيازمندي هاي واحدهاي مختلف دانشگاه با هماهنگي امورمالي .

۳- اداره امور دبيرخانه .

۴- اتخاذ تصميم در مورد برنامه هاي کار واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي بين آنها .

۵- تهيه متن آئين نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل هاي لازم اداري جهت ارائه به مقامات ذيربط، ضوابط و مصوبات دانشگاه .

۶- همکاري با امورمالي در امر تنظيم بودجه واحدهاي تابعه .

۷- نظارت ومراقبت در اجراي مقررات انضباطي کارکنان .

۸- بررسي و نظارت بر امور استخدامي کارکنان .

۹- نظارت بر امر ارزشيابي کارکنان .

۱۰- کنترل ورود و خروج کارکنان .

۱۱- اتخاذ تصميم درمورد توزيع اموال ومايحتاج واحدهاي مختلف دانشگاه .

۱۲- تهيه وتنظيم نمودار سازماني به شرح وظايف واحدها باکمک گروه تشکيلات و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح .