اداره دبیرخانه


اداره دبیرخانه

شرح وظایف اداره دبیرخانه

  1. دريافت و ثبت و توزيع كليه نامه هاي وارده وصادره از مؤسسات دولتي ،غيردولتي ،اشخاص و واحدهاي تابعه
  2. تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره
  3. توزيع دستور العملها و بخشنامه ها و دعوت نامه ها بين واحدها
  4. انجام امور تحريرات و بايگاني و تهيه پيش نويسهاي لازم
  5. ارائه خدمات مربوط به تكثير اوراق مورد نياز واحدها ي سازمان مركزي
  6. دريافت و توزيع نشريات و جرايد بين واحدها