راهنمای فرایندها


Enter Title

دانلود راهنمای فرآیند انتخاب کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی


دانلود راهنمای فرآیند درخواست گواهی کسر اقساط


دانلود راهنمای فرآیند درخواست های اعضای هیأت علمی


دانلود راهنمای فرآیند تسویه حساب


دانلودفایل راهنمای فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان : دانلود

لینک وبینار ارزیابی عملکرد و گواهی اشتغال

 


 

دانلود راهنمای فرآیند گواهی اشتغال به کار : دانلود