اداره نقلیه

شرح وظایف اداره نقلیه

  • انجام امور مربوط به وسائط نقليه نگهداري ، تعميرات ، شماره گذاري ، بيمه و ...
  • تنظيم برنامه و انجام امور مربوط به سرويس اياب و ذهاب كاركنان و دانشجويان
  • تنظيم برنامه كاري رانندگان به منظور انجام بازديد ها و مسافرتهاي علمي ، فرهنگي و ...
  • همكاري با ساير واحدها در امر ماموريت هاي اداري و حمل وسايل و...
  • تشخيص ضرورت خريد وسايل يدكي و تعميرات اساسي وسايل نقليه