فرم ها# فایل تعداد دانلود
1 فرم های ارتقاء رتبه کارکنان 159
2 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه یک (مدیر کل ، معاون و همتراز آن) 34
3 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه دو (رئیس اداره /گروه ،کارشناس مسئول و همتراز آن) 51
4 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه سه (کارشناس ،کاردان و همتراز آن) 74
5 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه چهار (مشاغل پشتیبانی) 27
6 فرم ارجاع جانبازان و آزادگان در زمينه دريافت غرامت درمان بيمه و صورت مانده هزینه های پزشکی 14
7 فرم عضویت و افزایش و کاهش بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل 35
8 فرم درخواست مرخصي روزانه 108
9 فرم صدور اوليه دفترچه بيمه سلامت 80
10 فرم تحويل يوزر و پسورد استفاده از سيستم اتوماسيون اداري 14
11 استفاده از وام مسكن اعضای هیات علمی 35
12 ليست اعضاي صندوق رفاه اساتيد 20
13 شيوه دريافت كارت منزلت ويژه بازنشستگان 18
14 فرم اخذ دفترچه درماني المثني 17
15 فرم افزايش عائله جهت اخذ دفترچه درماني بیمه سلامت 24
16 عضوپذيري صندوق رفاه اساتيد 15
17 فرم ماموريت يك برگي 80
18 فرم فعاليتهاي آموزشي در طول تابستان 13
19 فرم فعاليتهاي آموزشي در طول نيمسال 16
20 فرم ترفیع 80
21 فرم ارزشیابی ارتقاءشغلی کارشناسان ارشد- خبره- عالی 44
22 دستورالعمل اجرایی بزرگداشت روز کارمند-یادواره شهید رجایی 19
23 دستورالعمل اجرایی بزرگداشت روز کارمند-یادواره شهید رجایی 17
24 فرم ارزشیابی ارتقاءشغلی کارشناسان ارشد- خبره- عالی 30
25 فرم ارزشیابی سرپرستان(مدیران پایه) 9
26 فرم ارزشیابی مدیران 27
27 جدول کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداری مربوط به کارشناسان 20
28 فرم ارزشیابی کارشناسان 76
29 فرم فهرست اسامی کارکنان نمونه سطح ملی 29
30 فرم اعلام داوطلبی کارمندان نمونه 37
31 درخواست عضویت در صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی 15
32 مدارک لازم برای احتساب سنوات خدمت پیمانی (آموزشی و پژوهشی)(ضمیمه شماره ۸) 31
33 مدارک لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاهها از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(ضمیمه شماره ۷) 20
34 جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی یا کارشناس آموزشی به رسمی آزمایشی جهت وزارتخانه (مرحله دوم)(ضمیمه شماره۶) 26
35 مدارک لازم جهت تبدیل وضع از کارشناسی یا پیمانی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی (مرحله اول)(ضمیمه شماره ۵) 41
36 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده استخدامی (طرح سربازی ،پیمانی)(ضمیمه شماره ۳) 23
37 مدارک لازم جهت تکمیل پرونده هیات مرکزی گزینش اسناد (ضمیمه شماره۲) 24
38 مدارک لازم جهت استخدام عضو هیات علمی طرح سربازی ( ضمیمه شماره ۱ ) 22