# فایل تعداد دانلود
1 نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 1525
2 نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 393
3 تقویم آموزشی دوره تابستان 1401-1402 374
4 نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1402 (4012) 973
5 تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 1317
6 تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400 1199
7 تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 2186
8 تقویم آموزشی ترم تابستان 1400 402
9 تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 1292
10 تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 2369
11 تقویم آموزشی نیم سال دوم 98 1021
12 تقویم آموزشی نیم سال اول 98 3691
13 تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 3113
14 تقویم آموزشی نیم سال اول 97 4105
15 تقویم آموزشی نیم سال دوم96 2574
16 تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶ 1691
17 تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۶-۹۵ 128
18 تقویم آموزشی نیمسال دوم۹۶-۹۵ 172
19 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ مقطع کارشناسی 51
20 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۳ 40
21 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۴-۹۳ 37
22 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۳-۹۲ 31
23 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۳-۹۲ 37
24 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۲-۹۱ 33
25 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ 25
26 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹ 17
27 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹ 28
28 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۹-۸۸ 19
29 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸ 20
30 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷ 25
31 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۸-۸۷ 94
32 تقویم آموزشی ترم تابستان 1400 76