خدمات مرکز


خدمات مرکز

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه خدمات ارزنده ای را ارائه می نماید که این خدمات شامل موارد زیر می باشند:

  1. برگزاری دوره های مجازی رسمی دانشگاهی در سامانه با آدرس اینترنتی lms.usb.ac.ir
  2. برگزاری دروس عمومی ترمهای تابستانی به شیوه ترکیبی (حضوری- الکترونیکی)
  3. برگزاری وب کنفرانس و وبینارهای مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه
  4. مشاوره تخصصی به سازمانهای سطح استان
  5. تولید محتوای الکترونیکی استاندارد موردنیاز واحدهای مختلف
  6. سامانه کمک آموزشی مجتمع آموزشی دانشگاه (vle.usb.ac.ir)
  7. سامانه جلسات و سمینارهای زنده برخط (webinar.usb.ac.ir)
  8. کمک به برگزاری سمینارها و کنفرانس های دانشگاه
  9. برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز مخاطبین مختلف